רש"י על שמואל ב כד יב

רש"י על שמואל ב • פרק כד
א • ג • ה • ו • ט • יב • יד • טו • טז • כ • כב • כג • כד • 


"שלש אנכי נוטל עליך" - אחת משלש וכן (שמואל -א יח כא) בשתים תתחתן בי היום באחת משתים שלש אני נוטל עליך כנגד שלש שהטלת על שאול (שם כו י) כי אם ה' יגפנו או יומו יבא ומת או במלחמה ירד ונספה