רש"י על שמואל א כח יג

<< רש"י על שמואל א • פרק כח >>
ג • ו • ח • ט • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כד • 


"אלהים ראיתי עולים מן הארץ" - מלאכים שנים משה ושמואל שנתיירא שמואל שמא אני מתבקש בדין והעלה משה עמו (כדאיתא בחגייגה ד ב)