רש"י על שמואל א כח


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושמואל מת" - הרי כבר נאמר וימת שמואל אלא לפי שבא לדבר בשאול שהוצרך לדרוש בבעלת אוב פתח ואמר ושמואל מת שאילו היה קיים ממנו היה שאול דורש ושאול הסיר האובות והוצרך לבקש אשה בעלת אוב "ויספדו לו כל ישראל ויקברוהו ברמה ובעירו" - (תרגום) וספדו עלוהי כל ישראל וקברוהי ברמתא וספדו עלוהי אנש בקרתיה ובעירו מוסב על ויספדו לו ספדוהו ברמה כשקברוהו וספדוהו איש בעירו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם באורים" - לפי שהרג נוב עיר הכהנים לא נענה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויתחפש שאול" - שינה בגדיו וכן (מלכים-א כב ל) התחפש ובא במלחמה וכן (איוב ל יח) ברב כח יתחפש לבושי וכן תרגם יונתן ואשתני שאול "ויבאו אל האשה לילה" - יום היה אלא מתוך צרתם היה דומה להם לילה כך דרש רבי תנחומא (פרשת אמור ב)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מתנקש" - מבקש תקלה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותזעק בקול גדול" - שראתהו עולה שלא כדרך העולים שהמעלה בזכורו עולים רגליהם למעלה וזה עולה ראשו למעלה בשביל כבודו של שאול (תנחומא שם)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלהים ראיתי עולים מן הארץ" - מלאכים שנים משה ושמואל שנתיירא שמואל שמא אני מתבקש בדין והעלה משה עמו (כדאיתא בחגייגה ד ב)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה תארו" - שלשה דברים נאמרו באוב המעלה אותו רואהו ואינו שומע קולו והנשאל לו שומעו ואינו רואהו ולפיכך שאל מה תארו ואחר לא רואהו ולא שומעו (תנחומא שם) "והוא עוטה מעיל" - שהיה רגיל ללבוש מעיל שנאמר (לעיל ב יט) ומעיל קטן תעשה לו אמו ובמעילו נקבר וכן עלה וכן לעתיד לבא יעמדו בלבושיהם (תנחומא שם)

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הרגזתני" - החרדתני

"גם ביד הנביאים גם בחלומות" - אבל באורים ותומים לא אמר לו ואף על פי ששאל בהם כמו שאמור למעלה שהיה בוש ממנו על שהרג נוב עיר הכהנים

"ואקראה לך" - לשון ואזעק אחריך כמו (שמואל-ב א ו) נקרא נקראתי בהר הגלבוע וכמו (שם כ א) ושם נקרא איש בליעל הוצרכתי להיות נקרא אליך שתודיעני מה אעשה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולמה תשאלני" - הרי שאלת מן הנביאים החיים

"ויהי ערך" - (תרגום) והוה בסעדיה דגברא דאת בעיל דבביה

"ערך" - לשון שונא וכמה יש במקרא (ישעיהו יד כא) ומלאו פני תבל ערים (מיכה ה יג) והשמדתי עריך (דנייאל ד טז) חלמא לשנאך ופשרה לערך

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לרעך לדוד" - ובחייו לא הזכיר לו שמו אלא ונתנה לרעך הטוב ממך (לעיל טו כח) לפי שהיה ירא ממנו שלא יהרגנו לפי שמשחו למלכות (תנחומא שם)

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אתה ובניך עמי" - במחיצתי

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עגל מרבק" - (תרגום) עגל פטים