רש"י על שמואל א כב כג

<< רש"י על שמואל א • פרק כב
ד • ו • יג • יד • טו • יז • יח • כב • כג • 


"כי אשר יבקש את נפשי" - אדם אחד רודף שנינו במקום שאמלט שם אני תמלט אתה כי במשמרתי תהיה תמיד כך תרגם יונתן ארי מאן דבעי למיקטלי בעי למקטלך ויש עוד לפרש כי אשר יאהבני יאהבך ואשר ישמור את נפשי ישמור את נפשך ויש דוגמא במקרא (משלי כט י) אנשי דמים ישנאו תם וישרים יבקשו נפשו הרי כאן בקשת נפש לטובה