רש"י על שמואל א ט יג

רש"י על שמואל א • פרק ט
ה • ו • ז • ח • ט • יג • יז • יח • כ • כב • כג • כד • כה • כז • 


"כבואכם העיר כן וגו'" - מאריכות היו בדברים כדי להסתכל ביופיו של שאול

"הבמתה" - תרגם יונתן לבית אסחרותא משחרבה שילה הותרו הבמות והיו מקריבין שלמים בבמה ואוכלים יחד

"כי הוא יברך הזבח" - תרגם יונתן ארי הוא פריס מזונא בוצע על המזון על השלמים מברכין באכילתם ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו לאכול את הזבח

"כהיום" - כאשר היום קיים