רש"י על משלי כג ב

<< רש"י על משלי • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • טז • יז • יח • יט • כא • כג • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • 


"ושמת שכין בלועך" - בלחייך אם ראית עינו צרה אל תאכל משלו

"אם בעל נפש אתה" - אם רעבתן אתה ותאב לאכול טוב לתחוב סכין בין שניך ורבותינו דרשו בתלמיד היושב לפני רבו אם יודע ברבו שיחזיר לו תשובה על כל דבר שישאלהו ידקדק וישאל שמועתו ואם לאו ישתוק