רש"י על משלי כג לא

<< רש"י על משלי • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • טז • יז • יח • יט • כא • כג • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • 


"אל תרא יין כי יתאדם" - אל תתן בי עיניך

"כי יתן בכוס עינו יתהלך במישרים" - המרבה שכרות כל עבירות דומות לו למישור כל הדרכים ישרים בעיניו

"בכוס" - בכיס כתיב כלומר השותה נותן עין בכוס והחנוני בכיסו של זה