רש"י על משלי כג


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי תשב ללחום" - לאכול

"בין תבין" - תן לבך לדעת מי הוא אם עינו צרה או יפה

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושמת שכין בלועך" - בלחייך אם ראית עינו צרה אל תאכל משלו

"אם בעל נפש אתה" - אם רעבתן אתה ותאב לאכול טוב לתחוב סכין בין שניך ורבותינו דרשו בתלמיד היושב לפני רבו אם יודע ברבו שיחזיר לו תשובה על כל דבר שישאלהו ידקדק וישאל שמועתו ואם לאו ישתוק

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תתאו למטעמותיו" - אלא פרוש ממנו ולך לפני רב הגון ולא תביישהו בשאלות אחר שלא ידע להשיב

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תיגע להעשיר" - לעשות גירסתך חבילות חבילות כי סוף שתשכחנה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"התעיף עיניך בו" - כרגע שתכפול עיניך לעמצו ואין אותה גירסא מצויה בך

"התעיף" - כמו וכפלת ותעיף

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי כמו שער בנפשו" - שער זה נקוד חציו פתח וחציו קמץ וטעמו למטה לכך הוא פעל ולא שם דבר שאם היה שם דבר היה קמץ וטעמו למעלה ככל שער שבמקרא ופתרונו כאלו שפך האוכל הזה מרה בנפשו של רע העין כן הוא שער מן לשון התאנים השערים המרים (ירמיהו כט)

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פתך" - שאכלתו בביתו סוף שתקיאנה מפני הבושה

"ושחת דבריך הנעימים" - חנות שהחזקת ודברת לו דברים רכים הכל אבדת

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובשדי יתומים" - בלקט שכחה ופאה הראוי להם

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בדבר שפתיך מישרים" - ע"י שחכם לבך

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל יקנא לבך בחטאים" - בהצלחתם להיות רשע כמותם

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי אם יש אחרית" - אם זה משמש בלשון אשר כלומר אשר בעבור זה יש אחרית תקוה אליך

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שמע אתה בני וחכם ואשר בדרך לבך" - מאחר שתתחכם תוכל ללכת בדרכי לבך כי לב חכם לא ישיאך לעבירה

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי סובא וזולל יורש" - יתמסכן

"וקרעים תלביש נומה" - העצלות והתנומה תלביש אותך בגדים קרועים

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אמת קנה" - ואם לא תמצא ללמוד בחנם למוד בשכר ואל תאמר כשם שלמדתי בשכר כך אלמדנה בשכר

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובאר צרה" - אשטריינ"א בלע"ז

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אף היא כחתף" - פתאום

"ובוגדים באדם תוסיף" - מרבה בישראל בוגדים לה'

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למי אוי למי אבוי" - לשון צעקה ויללה

"למי מדינים למי שיח" - למי שיש לו מדינים עם הבריות ושיחה יתירה לו אוי ואבוי כי ברב דברים רב פשע

"למי חכלילות עינים" - מרוב יין מאדימים עיניו וגנאי הוא

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ממסך" - ממזג והוא שם דבר כמו ממכר

"לחקור ממסך" - שחוקרין ובודקין היכן מוכרין יין טוב

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תרא יין כי יתאדם" - אל תתן בי עיניך

"כי יתן בכוס עינו יתהלך במישרים" - המרבה שכרות כל עבירות דומות לו למישור כל הדרכים ישרים בעיניו

"בכוס" - בכיס כתיב כלומר השותה נותן עין בכוס והחנוני בכיסו של זה

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יפריש" - ל' עקיצה פויינ"ט בלע"ז במלמד הבקר תרגום בפרש תורי ובגמרא דנקיט פרשא אגוילו"ן בלע"ז ויש פותרין מפרישו מן החיים

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עיניך יראו זרות" - כשתשתכר היין בוער בך ומשיאך להביט בזונות

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והיית" - משוגע

"כשוכב בלב ים וכשוכב בראש חבל" - תורן הספינה נע לפול ממנו

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הכוני בל חליתי וגו'" - כשיקץ מיינו אינו מרגיש בכל הרעות שעברו עליו וחוזר לשתות