רש"י על משלי כב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נבחר שם מעשר רב" - שם טוב "מכסף ומזהב" - נבחר חן טוב

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עושה כולם ה'" - כשעני אומר לעשיר פרנסני והוא עונה קשות עושה כולם ה' הקב"ה עושה אותם חדשים לזה עני ולזה עשיר

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ערום ראה רעה" - עונש של עבירה ונסתר ולא עבר עבירה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עקב ענוה" - בשביל הענוה יראת ה' באה ד"א ענוה עיקר והיראה טפילה ועקב לה מדרס לרגליה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צנים פחים" - כמו (במדבר לג) לצנינים בצדיכם ובאו עליך הוצן (יחזקאל כג) ל' גדודים ולסטים צנים פחים הם טמונים בדרכי המעקש דרכיו כלומר יסורים מוכנים לו "שומר נפשו ירחק מהם" - שמיישר מעשיו ינצל מהם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חנוך לנער" - לפי מה שתלמד לנער ותחנכהו בדברים אם לטוב אם לרע גם כי יזקין לא יסור ממנה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עשיר ברשים ימשול" - עם הארץ צריך לתלמיד חכם לעולם.

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זורע עולה יקצר און" - לפי זריעתו קצירתו לפי פעולתו יהיה קבלת משכורתו "ושבט עברתו יכלה" - קנה השבולת שלו כלה והולך לו יש אומרים (סא"א) שבט חמתו שרודה בני אדם כלה והולך לו לפי שמפסיד את יכולתו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גרש לץ" - יצר הרע

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אוהב טהר לב חן שפתיו" - מי ששפתיו חן "רעהו מלך" - הקב"ה אוהבו ומחבבו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אמר עצל ארי בחוץ" - איך אצא ללמוד תורה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שוחה עמוקה פי זרות" - פי עובדי גלולים

"זעום ה'" - מי שהקב"ה שונאו נופל ונכשל בה

"זעום" - נזוף מלפניו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עושק דל להרבות לו" - עושר "נותן לעשיר" - סוף שנותן ממונו לעו"ג העשירים ואך למחסור הוא בא

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הט אזנך שמע דברי חכמים" - ללמוד תורה מחכם כל שהוא "ולבך תשית לדעתי" - ואם רבך רשע לא תלמוד ממעשיו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי נעים" - יהי לך לאחר זמן אם תשמרם ותצפנם בבטנך שלא תשכחם ואימתי יהיו שמורים בלבך בזמן שיכונו על שפתיך כאשר תוציאם בפיך

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להיות בה' מבטחך הודעתיך" - אני מודיעך שתבטח בה' ותעסוק בתורה ולא תאמר איך אבטל ממלאכתי ואיך אתפרנס

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלא כתבתי לך שלשים" - תורה ונביאים וכתובים

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להודיעך קושט" - שלישים כתבתי לך כדי שתבין מתוכם

"קושט אמרי אמת" - להשיב אמרים אמת

"לשולחך" - לשואלך הוראה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תגזל דל" - אל תגזלנו כי תראנו דל בעבור שהוא דל ואין לו כח לעמוד נגדך

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי ה' יריב ריבם וקבע" - ויגזול את הנפש "קובעיהם" - גוזליהם ובלשון ארמי קביעה גזילה במסכת ראש השנה אתא ההוא גברא לקמיה אמר ליה קבען פלניא וכו'

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תתרע" - אל תתחבר לשון רעות

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פן תאלף" - פן תלמד

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תהי בתוקעי כף בעורבים משאות" - הלואות כמו משאת מאומה (דברים כד)

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תסג גבול עולם" - אל תשג אחור מנהג אבותיך ואמרו רז"ל המניח כלכלה תחת הגפן בשעת בצירה כדי שיפול בתוכו הפרט על זה נאמר אל תסג גבול וגו' תסג כמו יסוגו אחור (תהלים קכט)