רש"י על ישעיהו יח א

<< רש"י על ישעיהו • פרק יח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • 


"הוי ארץ צלצל כנפים" - ת"י דאתן לה בספינן מארע רחיקא וקילעיהון פריסן כנשרא דטאיס בכנפוהי ואני אומר לפי שהן שרוין במזרח והארץ חמה העופות נאספים שם והיא מצולצלת בכנפי עופות ונבואה זו על אוכלוסי גוג ומגוג כענין שנאמר (ביחזקאל לח) פרס כוש ופוט אתם