רש"י על ויקרא ז כו

רש"י על ויקרא • פרק ז
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כד • כו • ל • לא • לב • לג • לד • לז • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"לעוף ולבהמה" - (חולין ס, א) פרט לדם דגים וחגבים

"בכל מושבותיכם" - לפי שהיא חובת הגוף ואינה חובת קרקע נוהגת בכל מושבות ובמסכת קידושין בפ"א (דף לז.) מפרש למה הוצרך לומר