רש"י על דניאל ב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובשנת שתים למלכות נבוכדנצר" - אי אפשר לומר כן אלא בשנת שתים לחורבן הבית כך שנויה בסדר עולם וקראו למלכות נבוכדנצר על שהראה זדונו לכנס לתוך דביר מלכו של עולם

"ותתפעם רוחו" - בפרעה נאמר ותפעם רוחו (בראשית מא) שלא נעלם ממנו אלא פתרון החלום וכאן שנעלם ממנו גם החלום נכפלה הלשון ותתפעם לשון פעימה והלימה ובחומש פירש"י ז"ל לשון נקיפה

"נהיתה עליו" - לשון שברון כמו (יחזקאל ו) הווה על הווה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לעלמין חיי" - לעולם יחיה "אמר חלמא לעבדך" - אמור החלום לעבדך

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מילתא מני אזדא" - הדבר ממני הלך

"הן לא תהודעונני חלמא ופשריה" - אם לא תודיעוני החלום ופתרונו

"הדמין תתעבדון" - לאברים תתחתכו והרבה יש בגמרא הדומי הדמוה במסכת גיטין

"נולי" - אשפה

"יתשמון" - לשון וישם יהון שומות לאשפות

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והן" - ואם

"ונבזבה" - דורנות

"להן" - אך

"החוני" - תגידו לי

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תנינות" - שנית "נהחוה" - נגיד

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מן יציב ידע אנא" - באמת יודע אני

"יציב" - דבר אמת ויציב

"די עדנא אנתון זבנין" - אשר זו השעה אתם מסורים למות

"כל קבל די חזיתון" - כל כנגד שאתם רואים שהלך ממני הדבר ואתם כופלים לי להגיד לכם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"די הן חלמא לא תהודעינני" - שאם החלום ופתרונו לא תודיעוני אחת היא דתכם למות

"ומלה כדבה ושחיתה הזדמנתון" - או אם דבר כזב ונשחת תכינו עצמכם לומר לפני

"עד די עדנא ישתנא" - עד אשר ישתנה העת כלומר קודם נטות צללי ערב שישתנה מועד הבוקר עד די עדנא ישתנא ל' גערה וגזום הוא כך יענש והעונש כבר פי' למעלה ודוגמתו לכן כל הורג קין (בראשית ד)

"להן" - אך החלום אמרו לי מה חלמתי ואדע כ"ש שהפתרון תגידו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"די מלת מלכא" - אשר דבר המלך יוכל להגיד

"כל קבל" - כל כנגד כלומר תשובתינו זו אמת היא לעומת שלא היה מלך מעולם ששאל דבר כזה

"מלה כדנה" - דבר כזה

"ואשף" - הדוחק במזל

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יקירה" - כבדה ומשאה כבד

"ואחרן לא איתי די יחוינה" - ואחר אין אשר יגידה

"להן אלהין" - אך המלאכים אשר מדורם עם בשר ודם איננו

"מדריהון" - מגוריהון ומדרש רבי תנחומא ואחרן לא איתי ואהרן לא איתי כהן הלובש אורים ותומים אינו כאן שיגיד לך אמר להם כל כך היה כח באותו בית ונתתם לי עצה להחריבו מיד כעס וצוה להרגן

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל קבל דנא" - לעומת התשובה הזאת

"מלכא בנס וקצף שגיא" - היה המלך בזעף וקצף גדול

"בנס בזעף" - והנם זועפים (בראשית מ) ת"א והא אינון נסיסין

"ואמר להובדא" - ויאמר להאביד וי"ו של ואמר נתעצמו בו מנחם ודונ"ש מנחם דחק עצמו לתת ב' של בנס ביסוד התיבה ולא פתר בנס וקצף לשון שמות דברים אלא לשון פעל רגז וקצף הרבה ואמר להאביד וי"ו שבואמר דחקו לפתור כן ודונש אמר אי אפשר להיות ב' בנס יסוד בתיבה אלא שם דבר הוא וכן פתרו בזעף וקצף גדול אמר להאביד ושם הוי"ו טפילה ויתירה כמו וי"ו של ורכב וסוס (תהלים עו) ואני אומר אין הוי"ו דחוקה להיות טפילה ויתירה כי כן פתרונו מלכא בנס וקצף שגיא המלך נהיה בזעף וקצף גדול ואמר בזעפו להאבידם ומן המקראות קצרי לשון היא

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ודתא נפקת" - דת המלך וגזירתו יצא במדינה "ובעו דנייאל וחברוהי להתקטלה" - ונתבקשו דנייאל וחביריו ליהרג

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"באדין" - תרגום של אז

"התיב עטא וטעם לאריוך" - השיב עצה וטעם לאריוך שם האיש

"רב טבחיא" - שר ההורגים המחוייבים הריגה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על מה דתא מהחצפה" - מה זה שדת המלך חצופה להרוג "אדין מלתא הודע אריוך לדנייאל" - שקצף המלך על שאין מגיד חלומו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על ובעא" - נכנס ובקש "ינתן ליה" - יתן לו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רזא גלי" - בסתר נגלה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מהשנא" - מחליף "מהעדה" - מסיר מלכין על שהבין מתוך החלום שמלכות נבוכדנצר פוסקת ומלכות אחרת עומדת

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הוא גלי עמיקתא" - גולה עמוקות "ומסתרתא" - על שגלה לו עומק זה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הודעתנא" - הודעתני

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל קבל דנא" - כל עומת זה שנגלה לו הסוד

"דנייאל על על אריוך" - נכנס אצל אריוך

"די מני" - שהפקיד

"אל תהובד" - אל תאבד

"העלני" - הכניסני

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אדין" - אז

"בהתבהלה" - בבהלה כלומר במהירות

"הנעל" - הכניס את דנייאל

"די השכחת גבר" - אשר מצאתי איש

"גלותא די יהוד" - גלות יהודה

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האיתך כהל" - הישך יכול "די חזית" - אשר ראיתי

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גזרין" - שם מין בעל כישוף

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ברם איתי וגו' והודע למלכא וגו'" - הוא גילה לי רז זה ועל ידו הודיע למלך עיקר חלומו בעתידות "חלמך וחזוי ראשך על משכבך" - אשר על משכבך זהו

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רעיונך" - הרהורך

"על משכבך סליקו" - מה שהיית מהרהר ביום מה יהיה אחריך על משכבך עלו

"וגלא רזיא הודעך" - והקב"ה מגלה רזים הודיעך את אשר יהיה

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואנה לא בחכמה" - ואני לא מרוב החכמה שיש בי משאר הבריות יותר נגלה לי הסוד הזה

"להן על דברת די פשרא למלכה יהודעון" - יודיעוך מן השמים

"ורעיוני לבבך תנדע" - והרהורי לבבך שאתה מהרהר תמיד לדעת מי יקום אחריך

"תנדע" - תדע

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חזה הוית" - רואה היית

"ואלו" - לשון והנה

"צלמא דכן רב" - צורה אשר היה לו כן גדול

"וזיוה יתיר קאם לקבלך" - היה עומד לנגדך

"ורוה דחיל" - ותארו נורא

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"די דהב טב" - של זהב טוב

"חדוהי" - חזה שלו

"ודרעוהי" - וזרועותיו

"מעוהי וירכתיה" - בטנו וירכותיו

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שקוהי די פרזל" - שוקיו של ברזל "מנהן די פרזל ומנהן די חסף" - מהם של ברזל ומהם של חרס

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"די התגזרת אבן" - אשר נחתכה ונבדלה אבן אחת

"די לא בידין" - אשר לא בידים כי אם מאיליה

"ומחת לצלמא" - והכתה את הצורה

"והדקת המון" - והדיקה אותם

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"באדין דקו כחדה" - אז הודקו יחד כל מיני מתכות וחרס שהיה בו

"והוו כעור מן אידרי קיט" - והיו כמוץ מגרנות הקיץ

"ונשא המון רוחא" - ותשא אותם הרוח

"וכל אתר לא השתכח להון" - כלומר לא נודע מקומם הראשון ולא ניכר שהיו שם מעולם

"הות לטור רב" - נעשית הר גדול

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דנא חלמא" - הרי זה החלום שחלמת "ופשריה נאמר וגו'" - ופתרונו נאמר לך

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מלך מלכיא" - פירשו רז"ל כל מלך דדניאל מלך ב"ו חוץ מזה שכנגד הקב"ה אמר וכן פתרונו מלך המלכים שהוא אלקי השמים "מלכותא חסנא" - מלכות חזק וכבד נתן לך

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והשלטך בכלהון" - והשליטך על כולם שאפילו גוזר על הסוס לא יהא צונף ועל העוף לא יפרח כמו שנאמר ואת חית השדה נתתי לעבדו (ירמיהו כז) "אנת הוא ראשה די דהבא" - ראש הזהב של הצורה שראית אתה הוא שמלכותך חזקה ועתה קיימת והיא חשובה מאד

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובתרך תקום מלכו אחרי ארע מנך" - ואחריך אחר מלכות בלשצר בנך תקום מלכות שתטול השררה מזרעך נמוכה ושפלה ממלכות שלך

"ארע" - תחתונה ונמוכה כמו שהכסף נמוך ושפל מהזהב וראית שהחזה שהיא אחר הראש היא של כסף כך תהא מלכות מדי ופרס אחר מלכות בבל שפלה ממלכות נבוכדנצר

"ומלכו תליתאה אחרי" - אחרת

"די נחשא" - חסינא כנחשת והיא מלכות אלכסנדרוס מוקדן

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומלכו רביעאה" - היא קשה כפרזלא כאשר ראית השוקיים שהם רביעים לראש ולחזה ולמעיים והם של ברזל

"מהדק וחשל כלא" - מרדד ומהדק כל מיני מתכות שמרדדין אותם בקורנס

"וחשל" - ומרדד והרבה יש בגמ' חשלי דודי (כתובות עז) ביעי חשילתא (חולין צב)

"כל אלין" - כל מיני מתכות הללו שראית בצורה

"תדיק ותרוע" - תדיק ותרוצץ

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חסף די פחר" - חרס של יוצר והרבה יש בגמרא מאני דפחרא

"מלכו פליגה תהוה" - מלכות חלוקה תהיה שני מלכים יהיו ממנה כאחד חזק וחלש כמו שמפורש למטה מן קצת מלכותא תהוה תקיפא

"ומן נצבתא די פרזלא להוא בה" - אף החלש יהא חזק על אחרים ע"י חוזק חברו שיראו מפניו וזה מן נצבתא די פרזלא להוי בה מן חוזק מצב הברזל יהיה במלך החלש

"כל קבל די חזיתה" - כל עומת שראית ברזל מעורב בחרס הטיט

פסוק מג

לפירוש "פסוק מג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מתערבין להון בזרע אנשא וגו'" - מתחתנים יהיו עם שאר העכו"ם ולא יהיו שלימים ונדבקים עמם באמת ולב שלם ודתיהם שונות מדתי שאר העכו"ם "הא כדי פרזלא לא מתערב" - הלא הוא כמו שאין הברזל נדבק יפה עם החרס

פסוק מד

לפירוש "פסוק מד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וביומיהון די מלכיא אנון" - בימיהם של מלכים הללו בעוד מלכותם של רומיים קיימת

"יקים אלה שמיא מלכו" - מלכות הקב"ה שלעולם לא תתחבל מלכו והיא מלכות מלך המשיח

"תדק ותסף" - תדק ותכלה כל אלו המלכיות

פסוק מה

לפירוש "פסוק מה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל קבל די חזית" - כל עומת שראית שנתפרקה אבן מן ההר שהדיקה כל הצלם זה פתרון שהמלכות החמישית תכלה ותרוצץ את כולם

"מה די להוי אחרי דנה" - מה שיהיה אחר זאת אחר מלכות זו שלך

"ויציב חלמא" - אמת הוא החלום

פסוק מו

לפירוש "פסוק מו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אמר לנסבה" - רצה לעשותו אלוה

פסוק מז

לפירוש "פסוק מז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מן קשוט" - באמת

"ומרא מלכין" - אדוני האדונים

"רזא דנה" - סתר זה

פסוק מח

לפירוש "פסוק מח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לדנייאל רבי" - לדנייאל גדל על כל השרים

פסוק מט

לפירוש "פסוק מט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומני על עבידתא די מדינת בבל" - ויפקד על כל צרכי הממלכות את חנניה מישאל ועזריה