רש"י על דברים לד י

רש"י על דברים • פרק לד
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יב • 


"אשר ידעו ה' פנים אל פנים" - שהיה לבו גס בו ומדבר אליו בכל עת שרוצה כענין שנאמר ועתה אעלה אל ה' עמדו ואשמעה מה יצוה ה' לכם