רש"י על דברים לד ד

<< רש"י על דברים • פרק לד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יב • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"לאמר לזרעך אתננה הראיתיך" - כדי שתלך ותאמר לאברהם ליצחק וליעקב שבועה שנשבע לכם הקב"ה קיימה וזהו לאמר לכך הראיתיה לך אבל גזרה היא מלפני ששמה לא תעבור שאלולי כך הייתי מקיימך עד שתראה אותם נטועים וקבועים בה ותלך ותגיד להם