רש"י על דברים לד ב

<< רש"י על דברים • פרק לד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יב • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ואת כל נפתלי" - הראהו ארצו בשלותה וחורבנה והראהו דבורה וברק מקדש נפתלי נלחמים עם סיסרא וחיילותיו

"ואת ארץ אפרים ומנשה" - הראהו ארצם בשלותה ובחורבנה והראהו יהושוע נלחם עם מלכי כנען שבא מאפרים וגדעון שבא ממנשה נלחם עם מדין ועמלק

"עד הים האחרון" - ארץ המערב בשלותה ובחורבנה ד"א אל תקרי הים האחרון אלא היום האחרון הראהו הקב"ה כל המאורעות שעתידין ליארע לישראל עד שיחיו המתים