רש"י על דברים כט ג

רש"י על דברים • פרק כט
ג • ו • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כה • כח • 


"ולא נתן ה' לכם לב לדעת" - להכיר את חסדי הקב"ה ולידבק בו

"עד היום הזה" - שמעתי שאותו היום שנתן משה ספר התורה לבני לוי כמ"ש בפ' וילך ויתנה אל הכהנים בני לוי באו כל ישראל לפני משה ואמרו לו משה רבינו אף אנו עמדנו בסיני וקבלנו את התורה וניתנה לנו ומה אתה משליט את בני שבטך עליה ויאמרו לנו יום מחר לא לכם ניתנה לנו ניתנה ושמח משה על הדבר ועל זאת אמר להם היום הזה נהיית לעם וגו' היום הזה הבנתי שאתם דבקים וחפצים במקום