רש"י על בראשית ל ל

<< רש"י על בראשית • פרק ל
א • ב • ג • ו • ח • י • יא • יד • טו • טז • יז • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • 


"לרגלי" - (ב"ר) עם רגלי בשביל ביאת רגלי באת אצלך הברכה כמו (שמות יא)העם אשר ברגלך (שופטים ח) לעם אשר ברגלי הבאים עמי

"גם אנכי לביתי" - לצורך ביתי עכשיו אין עושין לצרכי אלא בני וצריך (אני) להיות עושה גם אני עמהם לסמכן וזהו גם