רש"י על במדבר כח כד

רש"י על במדבר • פרק כח
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יב • יד • טו • יח • יט • כד • כו • לא • 


"כאלה תעשו ליום" - שלא יהיו פוחתין והולכין כפרי החג