רש"י על במדבר כח טו

<< רש"י על במדבר • פרק כח
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יב • יד • טו • יח • יט • כד • כו • לא • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ושעיר עזים וגו'" - כל שעירי המוספין באין לכפר על טומאת מקדש וקדשיו הכל כמו שמפורש במס' שבועות (דף ט.) ונשתנה שעיר ר"ח שנאמר בו לה' ללמדך שמכפר על שאין בו ידיעה לא בתחילה ולא בסוף שאין מכיר בחטא אלא הקב"ה בלבד ושאר השעירין למדין ממנו (חולין ס, ב) ומדרשו באגדה אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי על שמעטתי את הירח.

"על עלת התמיד יעשה" - כל הקרבן הזה.

"ונסכו" - אין ונסכו מוסב על השעיר שאין נסכים לחטאת.