רד"ק על יונה א ט

<< רד"ק על יונה • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


  • ויאמר – בשני דברים השיב להם תשובה על שאלתם, כיוון שאמר להם: עברי אנכי, ידעו עמו וארצו.
וכיוון שאמר: ה' אלהי השמים אני ירא, השיב להם על שאלתם מה מלאכתך, כי אין מלאכתו מלאכת מרמה, אבל הוא ירא את ה' ולא עושה כל עוול.
  • ומה שאמר: אשר עשה את הים ואת היבשה, בעבור שהיה להם סער בים, אמר כי האל יתברך עשה הים, והוא הטיל רוח סער בו, והוא ישקיטנו כשירצה ויוציאנו אל היבשה.
  • ואמר על השמים אלהי, כי הוא מנהיגם ושופטם. ואמר על הארץ אשר עשה, שפירושו תיקן, כי לא נבראת מתחילה מתוקנת לצורך הברואים עד הקוות המים: