רבנו יונה על משלי יד יט

רבנו יונה על משלי • פרק יד
ז • ח • יד • טו • טז • יט • כד • כו • 


(משלי יד יט): "שחו רעים לפני טובים" - הנה, הודיע (בפסוק הקודם) כי הערומים מתפארים בדעת, לא יחושו לאשר אין הפתאים מכירים בצבי תפארתם;

ועתה יודיענו, כי אף על פי שהרשעים נכבדים בעולם לפעמים ודרכם צלחה, כמה הם שפלים ושחים בעיני הטובים, ורוב תקפם וכבודם - לא הדר להם לפני הטובים.

("לפני טובים" - עניינו בעיני טובים, וכן (אסתר ח ה): "וכשר הדבר לפני המלך").

"ורשעים על שערי צדיק" - ושחו הרשעים במעמד הצדיקים ובחברתם

(וכן: (ישעיהו כח ו): "משיבי מלחמה שערה", (משלי כד ז): "בשער לא יפתח פיהו" - במקום ועד החכמים).

קיצור דרך: yg281419