רבנו יונה על משלי יד טו

"פתי יאמין לכל דבר" - הנה, קרא (משלי יד יד): "איש טוב" למי שישמע לעצה, וחושש לדברי הבריות לכל דבר שיש בו עצה.

והודיענו, כי יתנהג בדעת במנהג שמועתו לעצה, וירחק מעל עקשי לב, ויכיר את הישרים, ולעצתם ישמע, ובשכלם ייעזר.

ועתה בא להודיע, כי מידת השמיעה לעצה גם היא תרחק מידת הפתאים, כי הם מאמינים לכל דבר, לא יבחנו בין סוג לב וישר, ולא יבדילו בין עצה נבערה לנכונה, ולא כדרך שהזכיר באיש הטוב, שירחק מסוג הלב.

"וערום יבין לאשורו" - הערום, והוא בעל שכל ומחקר, לא יתעוהו סוגי הלב, וישמע את כל היועצים המדברים, וכאשר יגיע למעשה - ישקול הדברים, ויבחר הדרך הישרה ללכת בה.