פתיחת התפריט הראשי

רבינו בחיי על בראשית מג יח


על דבר הכסף השב באמתחותינו:    אמרו אין דרך הבאים למצרים משאר הארצות לשבור בר ללון בבית יוסף כי אם בשאר מקומות העיר ובפונדקאות ומה שאנחנו מובאים בבית זה אין זה כי אם להתגולל ולהתנפל עלינו, כלומר שיעלילו עלינו, וכן תרגומו לאסתקפא כתרגום (דברים כב, יד): "עלילות דברים" תסקופי מלין:

ולקחת אותנו לעבדים ואת חמורינו:    כי ידאגו על חמוריהם לפי שהבהמה בדרך היא חיי האדם וכל שכן כשלא יוכלו לשלוח לבתיהם בר ויפחדו פן ימותו ברעב, וכיוצא בזה (שמות יז, ג): "להמית אותי ואת בני ואת מקני בצמא", הזכיר ביחד בהמתם עמם לפי שהבהמות היו חייהם במדבר: