רבינו בחיי על בראשית מג כט

תבנית:ניווט קטעים זמני


אלהים יחנך בני:    כשאמר יעקב לעשו (בראשית לג, ה): "הילדים אשר חנן אלהים את עבדך" עדיין לא נולד בנימין ולכך ברכו עתה בחנינה: