רבינו בחיי על בראשית מג טז


וטבוח טבח:    צוה זה למנשה בנו שהרי בני יעקב נזהרים היו על השחיטה:

והכן:    זה נקור החלב, או יש לפרש והכן שזמן אותם בערב שבת ליום שבת כענין שכתוב (שמות טז, ה): " והיה ביום הששי והכינו וגו'", וכן תמצא בבראשית רבה "והכן" - אין והכן אלא שבת כמה דתימר "והכינו את אשר יביאו" הדא אמרה ששמר יוסף את השבת:

בצהרים:    זו היא שעת מאכל השרים והשופטים שיש להם להתעסק בצרכי צבור, וכן הכתוב יגנה האוכלים בשחר, הוא שאמר שלמה ע"ה (קהלת י, טז): "אי לך ארץ שמלכך נער ושריך בבקר יאכלו", וישבח האוכלים בצהרים הוא שאמר (קהלת י, יז): "אשריך ארץ שמלכך בן חורים ושריך בעת יאכלו":