רבינו בחיי על בראשית מג י

<< רבינו בחיי על בראשית • פרק מג
ט • י • יד • טו • טז • יח • כט • ל • לג • לד • כי לולא התמהמהנו:    פירוש רבינו חננאל ז"ל למדך הכתוב דחקו עצמן במאכל ולא הטיחו דברים כלפי אביהם עד שנתרצה מעצמו לפי שכבוד גדול היו נוהגים בו וכיון שנתרצה השיאם עצה בחמישה דברים, האחד הורידו לאיש מנחה, השני וכסף משנה קחו בידכם, השלישי ואת הכסף המושב וגו' אולי משגה הוא שמא הממונה על הבית שכחו שוגג צוה להם יעקב להחזירו מפני קדוש השם, הרביעי ואת אחיכם קחו, החמישי תפלה אמר להם ואל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש: