עין משפט ונר מצוה/תענית/פרק ג

דף יח עמוד בעריכה

א ד מיי' פ"ב מהלכות תענית הלכה טז יז יח , טור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף ח:

דף יט עמוד אעריכה

ב א מיי' פ"ב מהל' תענית הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' תקעו סעיף א וסעיף יב:

ג ב ג מיי' פ"ב מהל' תענית הלכה ב והלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תקעו סעיף ב:

ד ד מיי' פ"ב מהל' תענית הלכה י והלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' תקעו סעיף ח וסעיף ט:

ה ה מיי' פ"ב מהל' תענית הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תקעו סעיף ו:

ו ו מיי' פ"ב מהל' תענית הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' תקעו סעיף ח:

ז ז ח מיי' פ"א מהל' תענית הלכה ו , ומיי' פ"ב מהל' שבת הלכה כד , סמ"ג עשין ל , טור ושו"ע או"ח סי' תקעו סעיף יג , וטור ושו"ע או"ח סי' רפח סעיף ט:

ח ט מיי' פ"ב מהל' תענית הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' תקעו סעיף יא:

ט י מיי' פ"א מהל' תענית הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' תקסט סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף יא:

י כ מיי' פ"א מהל' תענית הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף יא:

יא ל מיי' פ"ב מהל' תענית הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף ח:

דף יט עמוד בעריכה

יב א מיי' פ"ב מהל' תענית הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף ח:

יג ב מיי' פ"ב מהל' תענית הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' תקעו סעיף ה:

יד ג מיי' פ"ב מהל' תענית הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' תקעו סעיף ח:

דף כ עמוד בעריכה

טו א מיי' פ"ב מהל' תענית הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' תקעו סעיף ד:

דף כא עמוד אעריכה

טז א מיי' פ"יב מהל' זכיה ומתנה הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף יז:

יז ב מיי' פ"כ מהל' אישות הלכה יד , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' נד , וטור ושו"ע חו"מ סי' רנב סעיף ב:

יח ג מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תקעו סעיף ב:

דף כא עמוד בעריכה

יט א טור ושו"ע או"ח סי' תקעו סעיף ג:

כ ב ג מיי' פ"ב מהל' תענית הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תקעו סעיף ב:

דף כב עמוד אעריכה

כא א מיי' פ"ב מהל' תענית הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' תקעו סעיף ט:

כב ב ג ד ה ו מיי' פ"ב מהל' תענית הלכה ז והלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תקעו סעיף ו וסעיף ז:

כג ז מיי' פ"ב מהל' תענית הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תקעו סעיף א:

דף כב עמוד בעריכה

כד א מיי' פ"ב מהל' תענית הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' תקעו סעיף ח:

כה ב מיי' פ"כ מהל' טומאת מת הלכה ד:

כו ג מיי' פ"א מהל' תענית הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' תקעח סעיף א:

כז ד מיי' פ"ב מהל' תענית הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תקעו סעיף ב:

כח ה ו מיי' פ"ב מהל' תענית הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' תקעו סעיף יא:

דף כד עמוד אעריכה

כט א ב מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה א , סמ"ג לאוין סה:

דף כד עמוד בעריכה

ל א ב ג מיי' פ"ד מהל' עבודת יום הכפורים הלכה א:

דף כה עמוד אעריכה

לא א מיי' פ"ה מהל' נזקי ממון הלכה ב , סמ"ג עשין סז , טור ושו"ע חו"מ סי' תט סעיף א:

דף כה עמוד בעריכה

לב א מיי' פ"כג מהל' מכירה הלכה טו , סמ"ג עשין מב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף יד:

לג ב מיי' פ"ד מהל' תענית הלכה יט , טור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף יא:

דף כו עמוד אעריכה

לד א מיי' פ"א מהל' תענית הלכה טז [ טור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף יא ]: