שולחן ערוך חושן משפט תט א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל מפני שדרכם לרעות בשדות של אחרים והיזקם מצוי. אבל מגדלים בסוריא ובמדברות שבארץ ישראל. והאידנא שאין מצוי שיהיו לישראל בארץ ישראל שדות נראה דשרי.

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

אין מגדלין בהמה דקה כו':    בטור כתב דאפי' בבית אסור ואפי' אין הבהמה שלו דאין אדם חוטא ולא לו מ"מ כיון שדרך בהמה דקה לצאת ולהזיק גזרו מחששא שתצא בלי ידיעת הרוע' ותזיק:

בא"י:    בגמ' והטור כ' דגם בבבל היו אוסרין כשהיו שכיחין רוב ישראל והי' להן שדות וכרמים וה"ה לשאר ארצות אם היו בהן כן אלא שאין זה בזמנינו עיין בטור שכת' כן:באר היטב

(א) ישראל:    וכת' הטור דגם בבבל היו אוסרין כשהיו שכיחין רוב ישראל והיה להן שדות וכרמים והוא הדין לשאר ארצות אם היו בהן כו' ע"ש וכת' עוד דאפילו בבית אסור ואפילו אם אין הבהמה שלו דאין אדם חוטא ולא לו מ"מ כיון שדרך בהמה דקה לצאת ולהזיק גזרו מחששא שתצא בלי ידיעת הרועה ותזיק. סמ"ע.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש