עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק יז

דף קכב עמוד ב עריכה

א ב מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה כ"ה, ומיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה י"ב, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף ח':

ב ג מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף ג':

ג ד מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף י"א:

ד ה מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה כ"ה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף ט':

ה ו מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה כ"ו, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שי"ד סעיף א':

דף קכג עמוד א עריכה

ו א טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ט סעיף ה':

ז ב מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה ז', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף ג' [ ועי' בבית יוסף ]:

ח ג מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה ט"ו, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שי"א סעיף ט':

ט ד ה מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה ח', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף י"א:

י ו מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה י"ד, ומיי' פכ"א מהל' שבת הלכה ל"א, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ל סעיף ט':

דף קכג עמוד ב עריכה

יא א מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה ז':

יב ב מיי' פ"א מהל' כלים הלכה י':

יג ג מיי' פ"ב מהל' כלים הלכה ב':

יד ד ה מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה ט', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף א':

טו ו מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף ג' וסעיף ד:

טז ז מיי' פ"ה מהל' תמידין ומוספין הלכה י"א:

יז ח מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה י"ד:

דף קכד עמוד א עריכה

יח א מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה ט', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שי"ג סעיף א':

יט ב ג מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה ג', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף ד':

כ ד מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף ג':

כא ה מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' תק"ב סעיף ג':

כב ו מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף ז':

כג ז מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"א סעיף א':

כד ח טור ושו"ע או"ח סי' של"ח סעיף ז':

כה ט מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה א', סמג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ה סעיף א':

דף קכד עמוד ב עריכה

כו א מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה ד', סמג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ח סעיף א':

כז ב מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה ג', סמג לאוין שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף ג':

כח ג מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה ב', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף מ"ט:

כט ד מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה י"ב, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף ו':

ל ה מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף י"ז:

לא ו ז ח מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף ז':

דף קכה עמוד א עריכה

לב א מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף י"ב:

לג ב מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף י"ג:

לד ג מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה י"ד:

לה ד מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף י':

לו ה מיי' פט"ו מהל' כלים הלכה ח':

לז ו מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה י"ח, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ט סעיף ב':

דף קכה עמוד ב עריכה

לח א מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה י"ז, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף כ"ב, וטור ושו"ע או"ח סי' ש"ט סעיף ד':

לט ב מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה כ"א, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף כ"א:

מ ג מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה ז':

מא ד ה מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה כ"ז, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שט"ו סעיף א':

מב ו מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה כ"ז, טור ושו"ע או"ח סי' שט"ו סעיף ב':

דף קכו עמוד א עריכה

מג א ב מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה ל', ומיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה י', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שי"ג סעיף א':

מד ג מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה י':

דף קכו עמוד ב עריכה

מה א ב ג מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף י':