פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים של ט

שולחן ערוך

מישרים אברי הולד שנתפרקו מחמת צער הלידה:

מפרשים

מגן אברהם

(יח) מיישרין:    דוקא ביום הלידה אבל אח"כ אסור (טור) וכ"ה בגמ' סוף פרק חבית דמיחזי כבונה:

באר היטב

(יא) שנתפרקו:    ודוקא ביום הלידה אבל אח"כ אסור. טור ואחרונים ע"ש.


משנה ברורה

(לג) מישרים - בידים:

(לד) מחמת צער הלידה - כתב המ"א ודוקא ביום הלידה אבל אח"כ אסור אבל באמת מהרבה פוסקים משמע דאין חילוק בזה ואפילו לאחר חודש או ב' חדשים מותר ועיין בבאור הגר"א שכתב שכן ג"כ דעת השו"ע להקל בזה כמותם וע"כ אין להחמיר בזה ומ"מ אם נתפרקה חוליא של שדרה ממקומה לכו"ע אסור ליישב בידו חוליות של שדרה אחת על חברתה דמחזי כבונה אם לא ביום הלידה דאז יש לצדד להקל אף בזה:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש