עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק י

דף צ עמוד ב עריכה

א ד ה מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה כ' והלכה כא:

דף צא עמוד א עריכה

ב א מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה כ"ו:

ג ב מיי' שם:

ד ג מיי' שם:

ה ד מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה כ"ז:

ו ה מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה כ"ז:

דף צא עמוד ב עריכה

ז א ב מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה י"ד:

ח ג ד מיי' פי"ב מהל' שבת הלכה י"א:

ט ה מיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' שנ"א:

י ו מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה י"א:

דף צב עמוד א עריכה

יא א ב מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה ו':

יב ג מיי' פי"ב מהל' שבת הלכה י"ב:

יג ד מיי' פי"ב מהל' שבת הלכה י"ג:

יד ה מיי' פי"ב מהל' שבת הלכה י"ד:

דף צב עמוד ב עריכה

טו א ב מיי' פ"א מהל' שבת הלכה י"ב, סמ"ג לאוין סה:

טז ג מיי' פ"א מהל' שבת הלכה י"ג:

יז ד מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ט"ו:

יח ה ו מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ט"ז:

דף צג עמוד א עריכה

יט א ב מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ט"ז:

כ ג מיי' פ"ז מהל' משכב ומושב הלכה ה':

כא ד מיי' פ"ז מהל' משכב ומושב הלכה ו':

כב ה מיי' פ"ז מהל' משכב ומושב הלכה ד':

דף צג עמוד ב עריכה

כג א ב מיי' פ"ה מהל' ביאת המקדש הלכה י"ח:

כד ג מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ט"ז:

כה ד מיי' פ"ב מהל' גניבה הלכה י"ד, סמג עשין עא:

כו ה מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה כ"ח:

כז ו מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה י"ח:

דף צד עמוד א עריכה

כח א מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה ט"ז:

כט ב מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה ד':

ל ג מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה ט"ז:

דף צד עמוד ב עריכה

לא א מיי' פט"ו מהל' שבת הלכה כ"ב, ומיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה כ"ג, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שי"א סעיף ב':

לב ב ג מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה א', סמג לאוין שסג:

לג ד ה ו ז ח מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ח' והלכה ט, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"מ סעיף א':

לד ט מיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה י', סמג לאוין ס, טור ושו"ע או"ח סי' ש"מ סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' קפ"ב סעיף ו':

לה י כ מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ט', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף ל"א:

דף צה עמוד א עריכה

לו א מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה כ"ג [צ"ל פכ"ג הל' יב כתב כוחלת משום כותבת וכתב הש"ג בשם ריא"ז ולא ידעתי לו ישוב אם לא שנאמר שבגרסת מיימוני היה כתוב גם בלישנא בתרא דכוחלת הוי משום כותבת ע"ש ולדעתי צריכים אנו לומר כן גם בסמ"ג לאוין סה שכתב כוחלת משום כותבת וה' האיר עיני בערוך ערך גדל כתב הגרסא במסקנא כוחלת משום כותבת גודלת ופוקסת משום בונה מעתה זכינו שגם הרמב"ם והסמג ואחריהם הרב מברטנורה היה גרסתם כך ושוב אין מקום לתמיהות התי"ט ע"ש], סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף כ"ה:

לז ב מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה כ"ו, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף כ"ו:

לז (ב) [ מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה כ"ב והלכה כג, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף כ"ה ]:

לז (ג) [ מיי' פ"ז מהל' שבת הלכה ו', ומיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ז', ברי"ף פרק כלל גדול ד' לד., וברא"ש שם סי' ב ]:

לח ג ד מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה ג', וסמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"א סעיף י"ג, וטור ושו"ע או"ח סי' של"ז סעיף ב':

לט ה מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ז', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ה סעיף כ':

מ ו מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה י"א, ומיי' פכ"א מהל' שבת הלכה י"ז, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שי"ט סעיף י"ז:

מא ז מיי' פ"י מהל' שבת הלכה י"ג:

מב ח מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה ג', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' של"ז סעיף ב':

מג ט מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' של"ז סעיף א':

מד י מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' של"ו סעיף ז':

דף צה עמוד ב עריכה

מה א מיי' פי"ט מהל' כלים הלכה ב':

דף צו עמוד א עריכה

מו א מיי' פי"ט מהל' כלים הלכה א':