פתיחת התפריט הראשי

עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק י

דף צ עמוד בעריכה

דף צא עמוד אעריכה

דף צא עמוד בעריכה

דף צב עמוד אעריכה

דף צב עמוד בעריכה

דף צג עמוד אעריכה

דף צג עמוד בעריכה

דף צד עמוד אעריכה

דף צד עמוד בעריכה

דף צה עמוד אעריכה

לו א מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה כג [צ"ל פכ"ג הל' יב כתב כוחלת משום כותבת וכתב הש"ג בשם ריא"ז ולא ידעתי לו ישוב אם לא שנאמר שבגרסת מיימוני היה כתוב גם בלישנא בתרא דכוחלת הוי משום כותבת ע"ש ולדעתי צריכים אנו לומר כן גם בסמ"ג לאוין סה שכתב כוחלת משום כותבת וה' האיר עיני בערוך ערך גדל כתב הגרסא במסקנא כוחלת משום כותבת גודלת ופוקסת משום בונה מעתה זכינו שגם הרמב"ם והסמג ואחריהם הרב מברטנורה היה גרסתם כך ושוב אין מקום לתמיהות התי"ט ע"ש] , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף כה:

לז ב מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה כו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף כו:

לז (ב) [ מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה כב והלכה כג , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף כה ]:

לז (ג) [ מיי' פ"ז מהל' שבת הלכה ו , ומיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ז , ברי"ף פרק כלל גדול ד' לד. , וברא"ש שם סי' ב ]:

לח ג ד מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה ג , וסמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכא סעיף יג , וטור ושו"ע או"ח סי' שלז סעיף ב:

לט ה מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שה סעיף כ:

מ ו מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה יא , ומיי' פ"כא מהל' שבת הלכה יז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שיט סעיף יז:

מא ז מיי' פ"י מהל' שבת הלכה יג:

מב ח מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה ג , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שלז סעיף ב:

מג ט מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שלז סעיף א:

מד י מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' שלו סעיף ז:

דף צה עמוד בעריכה

דף צו עמוד אעריכה