שולחן ערוך אורח חיים שלו ז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אסור לתלוש אפילו מעציץ שאינו נקוב:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ט) אסור לתלוש:    וי"א דבשל עץ חייב חטאת ובחרס פטור וי"א איפכא עיין בחושן משפט סי' ר"ב סי"ב ועיין בבית יוסף דאפי' הוא מונח בעלי' אסור לתלוש ממנו:

באר היטב

(ח) נקוב:    משמע דחיובא ליכא ול"ד לדסעיף ה' בעשבים באוזן הכלי דחייב דהתם דרך זריעה בכך גמרא עיין ב"י דאפי' מונח בעליה אסור לתלוש ממנו עי"ש.


משנה ברורה

(מא) אסור לתלוש - וה"ה שאסור להשקות הזרעים שבתוך העציץ ואפי' אם העציץ הוא מונח בעליה ג"כ יש איסור בכל זה:

(מב) שאינו נקוב - אבל מעציץ נקוב חיובא נמי יש בזה לפי שיונק מן הקרקע ע"י הנקב שמריח לחלוחית הקרקע דרך שם ואפילו אם היה הנקב קטן כ"כ שהוא בכדי שיצא ממנו שרש קטן שהוא פחות מכזית ואפילו אם היה הנקב בדופן העציץ כיון שהוא כנגד מה שטמון מן הגזע בעפר וכ"ש אם הוא בשוליו נגד השרש:

ביאור הלכה

(*) מעציץ שאינו נקוב:    עיין במ"ב ודע דבחושן משפט סימן ר"ב ס"ב[1] מובא מחלוקת די"א דבעציץ עץ אפי' אינה נקובה כנקובה דמיא משום דעץ מתלחלח ויונק מהקרקע ולא בעינן נקובה רק גבי כלי חרס וי"א דאדרבה בחרס לא בעינן נקובה משום דדמיא לעפר משא"כ בעץ עי"ש ובאמת יש עוד שיטה שלישית מובאה בתוספות מנחות פ"ה עי"ש דבחרס בעי נקובה ובעץ אפילו נקוב כאינו נקוב דמיא ואכ"מ להאריך:.פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש

  1. ^ לכאורה נפל כאן טעות הדפוס וצ"ל סעיף יב -- ויקיעורך