עין משפט ונר מצוה/שבועות/פרק א

דף ב עמוד אעריכה

א א מיי' פ"יא מהל' שגגות הלכה א , סמג לאוין ריח ועשין רטז:

ב ב ג ד מיי' פ"יא מהל' שגגות הלכה ט:

דף ב עמוד בעריכה

ג א מיי' פ"יא מהל' שגגות הלכה ט , סמג עשין רטז:

ד ב מיי' פ"א מהל' תשובה הלכה ב:

ה ג מיי' פ"יא מהל' שגגות הלכה ט:

ו ד מיי' פ"יב מהל' עכו"ם הלכה א , סמג לאוין נז , טור ושו"ע יו"ד סי' קפא סעיף א:

דף ג עמוד אעריכה

ז א מיי' פ"יב מהל' עכו"ם הלכה ז , סמ"ג לאוין נז , טור ושו"ע יו"ד סי' קפא סעיף יא:

ח ב מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה א והלכה ב , טור ושו"ע יו"ד סי' רלו סעיף א:

ט ג מיי' פ"יא מהל' שגגות הלכה א:

י ד מיי' פי"ב ופי"ג מהל' שבת , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שמז סעיף א:

יא ה מיי' פ"א מהל' טומאת צרעת הלכה ב:

דף ג עמוד בעריכה

יב א מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה כ:

יג ב מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה יא:

יד ג מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה א:

טו ד מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה יא ומיי' פ"יח מהל' פסולי המוקדשין הלכה ט:

דף ד עמוד אעריכה

טז א מיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה ב:

יז ב מיי' פ"יא מהל' שגגות הלכה א:

דף ד עמוד בעריכה

יח א מיי' פ"יא מהל' בכורים הלכה ו , סמג עשין קמד , טור ושו"ע יו"ד סי' שה סעיף ג:

יט ב מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ט , סמג עשין פג:

דף ה עמוד אעריכה

כ א מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ח , סמג עשין מה:

דף ה עמוד בעריכה

כא א מיי' פ"ז מהל' שבת הלכה א , סמג לאוין סה:

כב ב מיי' פ"א מהל' טומאת צרעת הלכה ב:

דף ו עמוד אעריכה

כג א ב מיי' פ"א מהל' טומאת צרעת הלכה ג , סמג עשין רלד ועיין בכסף משנה ובהשגות:

כד ג ד מיי' פ"א מהל' טומאת צרעת הלכה ד:

דף ו עמוד בעריכה

כה א מיי' פ"א מהל' טומאת צרעת הלכה ו:

כו ב עיין בהשגות שם ובכסף משנה:

דף ז עמוד אעריכה

כז א מיי' פ"יח מהל' פסולי המוקדשין הלכה כד ועיין בהשגות ובכסף משנה:


דף י עמוד בעריכה

כח א מיי' פ"ד מהל' שקלים הלכה יא:

כט ב מיי' פ"ד מהל' שקלים הלכה יב:

דף יא עמוד אעריכה

ל א מיי' פ"ב מהל' מעילה הלכה ז:

לא ב מיי' פ"ד מהל' שקלים הלכה יא והלכה יב:

לב ג מיי' פ"ה מהל' ערכין הלכה יד:

דף יא עמוד בעריכה

לג א מיי' פ"ד מהל' פסולי המוקדשין הלכה ב ומיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה טז:

לד ב ג מיי' פ"א מהל' פרה אדומה הלכה ח:

לה ד מיי' פ"א מהל' פרה אדומה הלכה ט:

לו ה מיי' פ"א מהל' פרה אדומה הלכה י:

לז ו מיי' פ"א מהל' פרה אדומה הלכה ט:

לח ז מיי' פ"א מהל' פרה אדומה הלכה ח:

דף יב עמוד אעריכה

לט א מיי' פ"ד מהל' פסולי המוקדשין הלכה ב:

מ ב מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה טו:

מא ג מיי' פ"ד מהל' פסולי המוקדשין הלכה יד:

מב ד מיי' פ"ד מהל' פסולי המוקדשין הלכה טו:

מג ה מיי' פ"ד מהל' שקלים הלכה ט:

דף יב עמוד בעריכה

מד א ב מיי' פ"ד מהל' שקלים הלכה ט ומיי' פ"ז מהל' כלי המקדש הלכה יג:

מה ג ד ה מיי' פ"א מהל' תשובה הלכה ב:

מו ו מיי' פ"א מהל' תשובה הלכה ד:

דף יג עמוד אעריכה

מז א מיי' פ"ח מהל' תשובה הלכה א:

מח ב מיי' פ"א מהל' תשובה הלכה ד:

מט ג מיי' פ"א מהל' תשובה הלכה א ומיי' פ"ג מהל' שגגות הלכה י:

נ ד מיי' פ"א מהל' תשובה הלכה ג ומיי' פ"ג מהל' שגגות הלכה י:

דף יג עמוד בעריכה

נא א מיי' פ"א מהל' תשובה הלכה ב:

נב ב מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה יד:

דף יד עמוד אעריכה

נג א מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה יג: