עין משפט ונר מצוה/נזיר/פרק ז

דף מז עמוד אעריכה

א ב מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ו , סמג לאוין רלו:

ב ג מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ח , ומיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה יא והלכה יב:

ג ד ה מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה יג , ומיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ט:

דף מז עמוד בעריכה

ד א מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ט , ומיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה יט:

ה ב מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה יד , ומיי' פ"ט מהל' שגגות הלכה י:

ו ג מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה יט:

ז ד מיי' פ"א מהל' עבודת יום הכפורים הלכה ג:

ח ה מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה יט:

ט ו מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ט:

י ז ח מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה יט , ומיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה יח:

דף מח עמוד אעריכה

יא א ב מיי' פ"טז מהל' טומאת אוכלין הלכה ט , סמג עשין רמ:

דף מח עמוד בעריכה

יב א ב מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ח , טור ושו"ע יו"ד סי' שעד סעיף א:


דף מט עמוד בעריכה

יג א מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ב , סמג עשין קכז:

יד ב מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה א והלכה ה , ומיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ג:

דף נ עמוד אעריכה

טו א ב ג מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ב , ומיי' פ"ב מהל' טומאת מת הלכה א:

טז ד מיי' פ"ב מהל' טומאת מת הלכה א:

יז ה מיי' פ"א מהל' אבות הטומאה הלכה יג:

יח ו מיי' פ"א מהל' אבות הטומאה הלכה יג , ומיי' פ"ג מהל' אבות הטומאה הלכה יא , ומיי' פ"ד מהל' אבות הטומאה הלכה יב , סמג עשין רמו:

יט ז מיי' פ"ג מהל' אבות הטומאה הלכה י:

כ ח מיי' פ"ז מהל' טומאת אוכלין הלכה א:

כא ט מיי' פ"ז מהל' טומאת אוכלין הלכה ד:

דף נ עמוד בעריכה

כב א מיי' פ"ז מהל' טומאת אוכלין הלכה ד:

כג ב מיי' פ"ד מהל' טומאת מת הלכה ו:

כד ג מיי' פ"ב מהל' טומאת מת הלכה יא , ומיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה ח והלכה טו , ומיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ב:

דף נא עמוד אעריכה

כה א מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ג , ומיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה ד , סמג עשין קכז:

כו ב ג מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ד , ומיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה ה , סמג עשין קכו:

כז ד ה מיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה יג , סמ"ג עשין רלא:

כח ו מיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה ה , ומיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ד:

דף נא עמוד בעריכה

כט א מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ד , ומיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה ו:

ל ב מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ד , ומיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה ז:

לא ג מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ג , ומיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה ד:

לב ד ה מיי' פ"ט מהל' טומאת מת הלכה ה:

לג ו מיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה א , ומיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ב , סמ"ג עשין רלא:

דף נב עמוד אעריכה

לד א מיי' פ"ד מהל' אבות הטומאות הלכה ב , סמג עשין רמו:

לה ב מיי' פ"ב מהל' מאכלות אסורות הלכה כב , סמג לאוין קלב:

לו ג מיי' פ"ב מהל' טומאת מת הלכה ח , ומיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ב וע"ש בכסף משנה , סמ"ג עשין רלא:

לז ד מיי' פ"ד מהל' טומאת מת הלכה ז:

לח ה ו מיי' פ"ד מהל' טומאת מת הלכה א , ומיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ב:

לט ז מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ב , ומיי' פ"ד מהל' טומאת מת הלכה ב:

מ ח מיי' שם הלכה א:

דף נב עמוד בעריכה

מא א מיי' פ"ד מהל' טומאת מת הלכה ד:

מב ב מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ו:

מג ג מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ב , ומיי' פ"ב מהל' טומאת מת הלכה ט והלכה י , ומיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה א , ועיין שם בכסף משנה , סמ"ג עשין רלא:

דף נג עמוד אעריכה

מד א מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ב , ומיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה יב והלכה יד , ומיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ב , סמג עשין ל קכז רכד , וסמג לאוין סד:

מה ב מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ו , ומיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ב , ופ"ג מהל' ביאת מקדש שם , ומיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה ג , סמג שם ועשין רלא:

מו ג מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ו , ומיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה ב:

מז ד מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ו:

דף נג עמוד בעריכה

מח א מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ו:

מט ב מיי' פ"א מהל' טומאת מת הלכה א , סמג עשין רלח:

נ ג מיי' פ"ב מהל' טומאת מת הלכה ג , סמג עשין רלח:

נא ד מיי' פ"ה מהל' טומאת מת הלכה ג , סמג עשין רלח:

נב ה מיי' פ"ב מהל' טומאת מת הלכה ד:

נג ו מיי' פ"ב מהל' טומאת מת הלכה ט:

נד ז מיי' פ"ב מהל' טומאת מת הלכה טו:

דף נד עמוד אעריכה

נה א מיי' פ"ז מהלכות טומאת מת הלכה ד ה ו:

נו ב מיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה ב:

נז ג מיי' פ"א מהל' טומאת מת הלכה יג:

נח ד מיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה ב:

נט ה מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ו:

ס ו מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ז:

דף נד עמוד בעריכה

סא א מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ז:

סב ב מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ט:

סג ג ד מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ו , ומיי' פ"יג מהל' טומאת מת הלכה ב , סמ"ג עשין רלא:

סד ה מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ח:

דף נה עמוד אעריכה

סה א ב מיי' פ"יא מהל' טומאת מת הלכה ה:


דף נו עמוד בעריכה

סו א ב מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה יא , סמג עשין רלה:

סו ג ד מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה י:

סח ה ו מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ט:

סט ז מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה יג , סמג לאוין סד:

ע ח מיי' פ"ג מהל' מתנות עניים הלכה יא: