עין משפט ונר מצוה/בבא בתרא/פרק ז

דף קב עמוד ב עריכה

א א מיי' פכ"ח מהל' מכירה הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ח סעיף א':

ב ב מיי' פכ"ח מהל' מכירה הלכה א', טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ח סעיף ב':

ג ג מיי' פכ"ח מהל' מכירה הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ח סעיף ו':

ד ד מיי' פ"ד מהל' ערכין הלכה ב', סמג עשין קלא:

ה ה מיי' פ"ד מהל' ערכין הלכה י"ג:

דף קג עמוד א עריכה

ו א מיי' פ"ד מהל' ערכין הלכה י"ג, סמג עשין קלא:

ז ב ג מיי' פכ"ח מהל' מכירה הלכה א', סמג עשין כב, טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ח סעיף א':

ח ד ה ו מיי' פכ"ח מהל' מכירה הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ח סעיף ב':

ט ז מיי' פכ"ח מהל' מכירה הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ח סעיף ג':

דף קג עמוד ב עריכה

י א מיי' פכ"ח מהל' מכירה הלכה ב', סמג עשין כב, טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ח סעיף ג':

יא ב ג ד מיי' פכ"ח מהל' מכירה הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ח סעיף ה':

יב ה מיי' פכ"ח מהל' מכירה הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ח סעיף ד':

יג ו מיי' פכ"ח מהל' מכירה הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ח סעיף ז':

יד ז מיי' פכ"ח מהל' מכירה הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ח סעיף ח':

טו ח ט מיי' פכ"ח מהל' מכירה הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ח סעיף ט':

טז י מיי' פכ"ח מהל' מכירה הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ח סעיף י':

יז כ מיי' פכ"ח מהל' מכירה הלכה ט', טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ח סעיף י"ב ועיין בהג"ה:

יח ל מיי' פכ"ח מהל' מכירה הלכה ז' והלכה ט, טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ח סעיף י' וסעיף יב:

דף קד עמוד א עריכה

יט א מיי' פכ"ח מהל' מכירה הלכה ו', סמג עשין כב, טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ח סעיף ח':

כ ב ג מיי' פכ"ח מהל' מכירה הלכה ח', טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ח סעיף י"א:

כא ד מיי' פכ"ח מהל' מכירה הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ח סעיף י':

דף קד עמוד ב עריכה

כב א מיי' פכ"ח מהל' מכירה הלכה י', סמג עשין כב, טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ח סעיף י"ג:

כג ב מיי' פכ"ח מהל' מכירה הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ח סעיף ט':

כד ג מיי' פכ"ח מהל' מכירה הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ח סעיף י':

דף קה עמוד א עריכה

כה א מיי' פ"ז מהל' שכירות הלכה ב' ועי' במגיד משנה, סמג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' שי"ב סעיף ט"ו וכמו שפסק הרשב"ם:

כו ב מיי' פכ"ח מהל' מכירה הלכה י"א, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ח סעיף י"ד:

דף קה עמוד ב עריכה

כז א מיי' פכ"ז מהל' מלוה הלכה ט"ז ועי' בהשגות ובמגיד משנה, סמג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ב סעיף ה' וע"ש והלך אחר פחות שבלשונות:

דף קו עמוד א עריכה

כח א ב מיי' פכ"ח מהל' מכירה הלכה י"ב, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ח סעיף ט"ו:

דף קו עמוד ב עריכה

כט א ב מיי' פכ"ח מהל' מכירה הלכה י"ג, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ח סעיף ט"ז:

ל ג מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה י"א ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ג סעיף ב':

לא ד מיי' פ"י מהל' נחלות הלכה א', סמג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ה סעיף ג':

דף קז עמוד א עריכה

לב א מיי' פ"י מהל' נחלות הלכה א', סמג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ה סעיף ד':

לג ב מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה י"ב, ומיי' פי"א מהל' שמיטין הלכה כ', טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ג סעיף ג':

לד ג ד מיי' פכ"ב מהל' מלוה ולוה הלכה י"ד, סמג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"ג סעיף ב':

דף קז עמוד ב עריכה

לה א ב ג ד ה מיי' פכ"א מהל' מכירה הלכה כ"ב, טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ח סעיף כ':