עין משפט ונר מצוה/בבא בתרא/פרק ז

דף קב עמוד בעריכה

א א מיי' פ"כח מהל' מכירה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף א:

ב ב מיי' פ"כח מהל' מכירה הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף ב:

ג ג מיי' פ"כח מהל' מכירה הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף ו:

ד ד מיי' פ"ד מהל' ערכין הלכה ב , סמג עשין קלא:

ה ה מיי' פ"ד מהל' ערכין הלכה יג:

דף קג עמוד אעריכה

ו א מיי' פ"ד מהל' ערכין הלכה יג , סמג עשין קלא:

ז ב ג מיי' פ"כח מהל' מכירה הלכה א , סמג עשין כב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף א:

ח ד ה ו מיי' פ"כח מהל' מכירה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף ב:

ט ז מיי' פ"כח מהל' מכירה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף ג:

דף קג עמוד בעריכה

י א מיי' פ"כח מהל' מכירה הלכה ב , סמג עשין כב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף ג:

יא ב ג ד מיי' פ"כח מהל' מכירה הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף ה:

יב ה מיי' פ"כח מהל' מכירה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף ד:

יג ו מיי' פ"כח מהל' מכירה הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף ז:

יד ז מיי' פ"כח מהל' מכירה הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף ח:

טו ח ט מיי' פ"כח מהל' מכירה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף ט:

טז י מיי' פ"כח מהל' מכירה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף י:

יז כ מיי' פ"כח מהל' מכירה הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף יב ועיין בהג"ה:

יח ל מיי' פ"כח מהל' מכירה הלכה ז והלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף י וסעיף יב:

דף קד עמוד אעריכה

יט א מיי' פ"כח מהל' מכירה הלכה ו , סמג עשין כב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף ח:

כ ב ג מיי' פ"כח מהל' מכירה הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף יא:

כא ד מיי' פ"כח מהל' מכירה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף י:

דף קד עמוד בעריכה

כב א מיי' פ"כח מהל' מכירה הלכה י , סמג עשין כב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף יג:

כג ב מיי' פ"כח מהל' מכירה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף ט:

כד ג מיי' פ"כח מהל' מכירה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף י:

דף קה עמוד אעריכה

כה א מיי' פ"ז מהל' שכירות הלכה ב ועי' במגיד משנה , סמג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שיב סעיף טו וכמו שפסק הרשב"ם:

כו ב מיי' פ"כח מהל' מכירה הלכה יא , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף יד:

דף קה עמוד בעריכה

כז א מיי' פ"כז מהל' מלוה הלכה טז ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מב סעיף ה וע"ש והלך אחר פחות שבלשונות:

דף קו עמוד אעריכה

כח א ב מיי' פ"כח מהל' מכירה הלכה יב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף טו:

דף קו עמוד בעריכה

כט א ב מיי' פ"כח מהל' מכירה הלכה יג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף טז:

ל ג מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה יא ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעג סעיף ב:

לא ד מיי' פ"י מהל' נחלות הלכה א , סמג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף ג:

דף קז עמוד אעריכה

לב א מיי' פ"י מהל' נחלות הלכה א , סמג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף ד:

לג ב מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה יב , ומיי' פ"יא מהל' שמיטין הלכה כ , טור ושו"ע חו"מ סי' קעג סעיף ג:

לד ג ד מיי' פ"כב מהל' מלוה ולוה הלכה יד , סמג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קג סעיף ב:

דף קז עמוד בעריכה

לה א ב ג ד ה מיי' פ"כא מהל' מכירה הלכה כב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף כ: