ספרי על דברים כ יח

ספרי על דברים • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • יח • יט • כ • קכג.

למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות . מלמד שאם עושים תשובה, אין נהרגים.

וחטאתם לה' א-להיכם . אם לא עשיתם כל האמור בענין, נקראים חטאים לה'.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כ יח - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-20-18