ספרי על דברים כ ב


ק.

והיה כקרבכם אל המלחמה . יכול זה יום שקרבים בו למלחמה? כשהוא אומר שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה . אמור, הא מה תלמוד לומר והיה כקרבכם אל המלחמה ? (סוטה מב) כיון שמגיעים לספר (=גבול) , כהן מתנה עליהם כל התנאים הללו.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כ ב - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-20-02