ספרי על דברים כ כ

<< ספרי על דברים • פרק כ
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • יח • יט • כ • קכח.

רק עץ אשר תדע . (ב"ק צא) זה אילן מאכל.

כי לא עץ מאכל הוא . זה אילן סרק. אם סופנו לרבות את אילן (סרק) [מאכל], מה ת"ל [ כי לא ] עץ מאכל ? שאילן סרק קודם לאילן מאכל.

קכט.

יכול אפילו מעולה ממנו בדמים, וכדברי ר' אלעזר ברבי שמעון? ת"ל [ רק וגו' ] אותו תשחית .

קל.

וכרת . עשה אתה ממנו תקון וכדכיאות.

ובנית מצור ( על העיר ). עשה אתה לו מיני מטרניאות.

( ובנית מצור ) על העיר . מביא אתה לה בליסטריאות.

עד רדתה . אפילו בשבת.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כ כ - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-20-20