ספרי על דברים כ טו

ספרי על דברים • פרק כ
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • יח • יט • כ • קכב.

כן תעשה לכל הערים הרחוקות . הרחוקות בתורה הזאת ואין קרובות בתורה הזאת.

( אשר לא מערי הגוים האלה הנה ) רק מערי העמים האלה לא תחיה כל נשמה . (סנהדרין סז) בסייף.

כי החרם תחרימם . יכול ביזתם תהיה אסורה לך? ת"ל (דברים ו) ובתים מלאים כל טוב .

החתי והאמורי הכנעני . כשהוא אומר כאשר צוך ה' א-להיך , לרבות את הגרגשי.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כ טו - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-20-15