ספרי על דברים כ ו

<< ספרי על דברים • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • יח • יט • כ • קט.

ומי האיש אשר נטע . (סוטה מג) אין לי אלא נטע, ירש לקח ניתן לו במתנה מנין? תלמוד לומר מי האיש ( אשר נטע ).

כרם . אין לי אלא כרם, מנין חמשה אילני מאכל [מחמשה מינים]? תלמוד לומר אשר נטע . יכול אפילו ארבעה אילני מאכל, וחמשה אילני סרק? תלמוד לומר כרם .

קי.

רבי אליעזר בן יעקב אומר, אין לי במשמע אלא כרם.

ולא חללו . פרט למבריך, פרט למרכיב.

ילך ושוב לביתו . (ילך וישמע) [שומע] לדברי כהן מערכי המלחמה, ויחזור.

פן ימות במלחמה . אם לא ישמע לדברי כהן, סוף מת במלחמה.

ואיש אחר יחללנו . יכול (דודו או בן דודו) [בנו או בן אחיו]? נאמר כאן " אחר " ונאמר להלן " אחר "; מה " אחר " האמור להלן נכרי, אף " אחר " האמור כאן נכרי.

קיא.

ומי האיש אשר ארש אשה . (סוטה מג) אחד המארס את הבתולה ואחד המארס את האלמנה ואפילו שומרת יבם ואפילו שמע שמת אחיו במלחמה, חוזר ובא לו.

ולא לקחה . באשה הראויה לו. פרט למחזיר גרושתו ואלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, ממזרת ונתינה לישראל, ובת ישראל לנתין ולממזר.

ילך וישוב לביתו . (ילך וישמע) [שומע] לדברי כהן ויחזור, [ויספיק מים ומזון ויתקן את הדרכים].


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כ ו - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-20-06