ספרי על דברים כא ז


קמז.

וענו ואמרו . בלשון הקודש.

ידינו לא שפכו . (סוטה מז) וכי עלתה על לבנו, שזקני ב"ד שופכי דמים הם! אלא שלא בא לידינו ופטרנוהו בלא (לויה) [מזון], ולא ראינוהו והנחנוהו [בלא לויה]. והכהנים אומרים כפר לעמך ישראל (כשהוא אומר).


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כא ז - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-21-07