ספרי על במדבר יט יח

<< ספרי על במדבר • פרק יט >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


ולקח - נאמרה כאן לקיחה ונאמרה להלן שמות יב כב לקיחה. מה לקיחה האמורה להלן ג', אף לקיחה האמורה כאן ג':

אזוב - לא אזוב יון, ולא אזוב כוחלית, ולא אזוב רומית, ולא אזוב מדברית, ולא אזוב שיש לו שם לווי:

וטבל במים איש טהור - שיהא במים כדי טבילה:

איש - להוציא את הקטן. משמע מוציא את הקטן ומוציא את האשה? ת"ל טהור, להביא את האשה, דברי ר' ישמעאל. ר' עקיבא אומר: טהור למה נאמר? הא עד שלא יאמר יש לי בדין: אם האוסף טהור, המזה לא יהיה טהור? הא מה ת"ל טהור - טהור מכל טומאה. ואיזה? זה טבול יום.

ר' עקיבא אומר: נאמר כאן טהור, ונאמר להלן טהור. מה טהור האמור כאן - טמא לתרומה וטהור לחטאת; אף טהור האמור להלן - טמא לתרומה וטהור לחטאת:

והזה על האהל - בא הכתוב ולימד על האהל שהוא מקבל טומאה. ד"א: בא הכתוב ולימד בשעת קיבול טומאה:

והזה על האהל ועל כל הכלים ועל הנוגע בעצם - זו עצם כשעורה. אתה אומר זו עצם כשעורה, או אינו אלא אבר מן החי? כשהוא אומר או בעצם אדם - הרי אבר מן החי אמור. הא מה ת"ל ועל הנוגע בעצם? - זו עצם כשעורה.

ועל הנוגע בעצם - מגיד הכתוב, שכשם שהביא כולן לענין טומאה - כך הביא כולם לענין הזאה: