ספרי על במדבר יט ו

ולקח הכהן - נאמרה כאן לקיחה, ונאמרה להלן שמות יב כב לקיחה. מה לקיחה האמורה להלן - שלשה, אף לקיחה האמורה כאן שלשה:

עץ - שומע אני כל עץ במשמע? ת"ל ארז. אי ארז, שומע אני אפי' ענף? ת"ל עץ. הא כיצד? זו בקעת של ארז:

אזוב. ולא אזוב יון, ולא אזוב כוחלית, ולא אזוב מדברית, ולא אזוב רומית, ולא אזוב שיש לו שם לווי:

ותולעת שני. ששינתו תולעת, ולא ששינתו דבר אחר:

והשליך אל תוך שריפת הפרה - שומע אני משתעשה אפר? תלמוד לומר הפרה. אי הפרה, יכול יקרקענה ויתננה לתוכה? תלמוד לומר והשליך אל תוך שריפת הפרה. הא כיצד? משתיבקע.