סידור/נוסח מרוקו

סידור בנוסח מרוקו

להתפלל אל יי אלהינו בנוסחאות אבותינו

עבודת התמיד

"ערב ובוקר וצהריים"

ימות החול

תפלת ערבית תפלת שחרית תפלת מנחה

זמנים

שבתות וימים טובים
תפלת ערבית תפלת שחרית מוסף לשבת

מוסף ליו"ט

תפלת מנחה
ימים נוראים

עבודת היחיד

"על מיטתו בלילה ובהשכמתו בבוקר" (בהשראת הלכות תפילה לרמב"ם פרק שביעי)

קריאת שמע על המיטה · השכמת הבוקר · בקשות · תקון חצות · עטיפת ציצית והנחת תפילין · סדר התמיד · זמירות · פסוקי דזמרא

עבודת הצבור

"ונקדשתי בתוך בני ישראל" (ויקרא כב לב)

קריאת שמע וברכותיה
"הפורס על שמע"

קריאת שמע וברכותיה לערבית קריאת שמע וברכותיה לשחרית

תפלה
""ולעבדו בכל לבבכם" (דברים יא יג) — איזו היא עבודה שהיא בלב? - הוי אומר: זו תפלה." (תענית ב.)

תפלת העמידה

שמונה עשרה ברכות לחול · שבע ברכות לשבת · שבע ברכות ליום טוב · שבע ברכות לימים נוראים · עשרים וארבע ברכות לתענית צבור

תפלות המוספים

שבע ברכות למוסף של שבת · שבע ברכות למוסף של ראש חודש · שבע ברכות למוסף של ראש חודש שחל להיות בשבת · שבע ברכות למוסף של יו"ט · תשע ברכות למוסף של ראש השנה · שבע ברכות למוסף של יום הכפורים

ברכות

ברכות הנהנין · ברכות המצוות · ברכות הראייה