פרטים עלי אפשר לראות בדף המשתמש שלי בויקיפדיה. אשמח לסייע בהגהה למי שיפנה אלי בלי נדר ובס"ד.

יומן פעילותעריכה

 • י' אדר תשע"ה, הגהתי פרק בספר הבדיחה והחידוד. (קבלת פנים מפרגנת של ר' דניאל).
 • יא אדר, סווגתי עורך וסקור עריכות. (יב אדר, נעשה איזשהו שינוי בסיווג).
ערכתי את איגרת הגר"א.
 • יב אדר. ערכתי את מלבי"ם אסתר. (פרק ט' נערך חלקית ע"י ר' דניאל).
 • כ' אדר, סיימתי בס"ד עריכת טור הלכות פסח. פירוט להלן.
 • כא אדר, הועלה נועם אלימלך. התחלתי לעבוד בו. פירוט להלן.
 • כא אדר תשע"ה - עד כא אדר ב' תשע"ו, רוב זמני בעריכת נועם אלימלך.
(כל הנזכרים להלן הם במקביל לנועם אלימלך).
 • אייר תשע"ה. הועלה שב שמעתתא. השקעה רבה בפרוייקט זה. פירוט להלן.
 • סיון. טור אורח חיים מתחילתו עד סימן קכט.
 • המשך הקיץ, נוע"א, מויקרא עד סוף התורה.
 • תחילת חורף תשע"ו, כמעט לא קידמתי כלום מכמה סיבות.
 • כסלו. נו"א (השלמת 3 פרשיות). טור או"ח מסימן קל עד רמא.
 • טבת שבט, קידום נו"א בחומש שמות (פרשיות שובבי"ם ת"ת), והשלמות בחומש בראשית.
 • אדר א'. השלמת פרשיות חסרות בנוע"א.
 • כא אדר ב' - סיימתי בס"ד את כל נועם אלימלך בשלימות.
 • ניסן - טור או"ח מהלכות שבת עד הלכות פסח (רמב-תכח). ומשם עד חנוכה (תצה-תרפט).
ביקורת בהלכות חנוכה ופורים (תרע-תרצז) והשלמת 6 סימנים שלא היו ערוכים.
כלומר ערכתי קרוב ל-400 סימנים! (עשרות שעות אולי מאות).
 • אב - הגהתי כף החיים מתחילת או"ח עד סימן כז.
 • קיץ תשע"ו, שב שמעתתא, עד לסיומו בי"ח אב תשע"ו.
 • מאב תשע"ו, טור יורה דעה, עד לסיומו בכ"ו מרחשון תשע"ז.
 • ממרחשון תשע"ז, טור אבן העזר, עד לסיומו בכ"ג ניסן תשע"ח.
יחסית זמן רב בגלל שנת אבל ל"ע, וסיבות נוספות (השאת בן, נזקי שכנים ועוד).
 • ניסן-אייר תשע"ח, הגהת כתיב מלא ברוב מסכתות המשנה בסדר נזיקין קדשים וטהרות.
הגהת בוסתנאי.
סיון, הגהת 50 סימנים בלבוש או"ח בתחילתו, ובהקדמות ל"עץ חיים".

פרוייקטים שהושלמועריכה

 • איגרת הגר"א.
 • מלבי"ם אסתר. (אדר תשע"ה).
 • נועם אלימלך עם כל הנספחים. (נסתיים אדר תשע"ו).
 • טור אורח חיים. (נסתיים ניסן תשע"ו).
 • הגהה לכף החיים או"ח א-כט.
 • שב שמעתתא עם ההקדמה. (נסתיים אור לח"י מנ"א תשע"ו).
 • טור יורה דעה. (נסתיים אור לכ"ז מרחשון תשע"ז).
 • טור אבן העזר. (נסתיים אור לכ"ד ניסן תשע"ח).
 • הגהת כתיב מלא: רוב סדרי נזיקין קדשים וטהרות (נסתיים כ"ה אייר תשע"ח).
 • בוסתנאי, הגהה מסובכת.

פרוייקטים בעבודהעריכה

ספירת מלאי

426 סימנים.
עברתי כרגע, יא תמוז, על 27 סימנים. נותרו 399.

(כ-6 אחוז).

הגהתי ההקדמות וסדר זרעים, וחצי סדר מועד.
הגהת הלבוש המוקלד על ידי ר' נחום.
ספירת מלאי. א-נח.
במקרה של ספיקות אני משתדל להשוות עם המהדורה הראשונה.
עריכת הסכמות והקדמות.
לגבי הספר עצמו עוד חזון למועד.
ספירת מלאי. 2 הסכמות תר"ע ו2 מתרכ"ו. הקדמת המולי"ם והקדמת המסדר מתרנ"א. הקדמת מוהרמ"פ. וכעת באמצע הקדמת מוהרח"ו לשער ההקדמות.
ערכתי הסכמות. הקדמת הרבנים. הקדמת המדפיס (סיוט).
בחלק א' - קכב, סימן קעח (האחרון).
בחלק ב' - קח-קטו, רמט, רצה-רצז (אחרונים).
בחלק ג' - א, כח-כט, נא, ס, סח, קא, קכו, קנא, רא, רנא. רצ. ש. שא (עשירית בינתיים). שכז (אחרון).
***
סימן א. ב. ג.
סדר חליצה שבתוך סימן קסט.

פירוט והרחבה אודות הפרוייקטים השוניםעריכה

טור אורח חיים

 • בהלכות סדר היום התחלתי בעיקר מסימן נב, (עברתי על הכל מתחילה והשלמתי קצת את החסר).
לכל אורך הטור היו סימנים בודדים שכבר טופלו על ידי אחרים.
לא הורדתי את ההתראה, למרות שבדרך כלל השוויתי הכל אל המקור, בכל זאת לא בוודאות.

טור יורה דעה

כמעט לא נעשה בזה דבר לפניי. הורדתי התראות.
עבודת עריכה רגילה. קיטוע. פתיחת ראשי תיבות. פיסוק. השלמת שורות חסרות לעיתים נדירות יחסית.
סימנים בודדים גדולים מאד הוספתי כותרות משנה בתוך סוגריים מרובעות.

נועם אלימלך

 • היה במאגר רק 2 פרשיות במצב לא טוב (נמחקו אח"כ).
 • ר' דניאל (נתעורר לכך על ידי בס"ד) סרק הכל מחדש.
 • איגרת הקדש, שער הספר. התנצלות בן המחבר. צעטיל קטן. איגרות שונות (לא היה לפניי מקור). הנהגות האדם - עד ו' ניסן.
 • ליקוטי שושנה - סיימתי ב אייר. למעלה מ100 שעות עבודה.
(נתינת 77 כותרות. תיקון כל הטעויות. פתיחת כל ראשי התיבות. פיסוק מלא, קיטוע רב. תבניות ציטוט לכל פסוק או מדרש שהספר דורש אותו. ביאורים במקומות נדרשים. ציון רוב המקורות, ועוד).
לעניות דעתי הקונטרס הזה עבר בס"ד מהפך מאפילה לאור גדול. מי יתן וישוטטו בו רבים ותרבה הדעת והיה זה שכרי.
 • מניסן תשע"ה עד אדר ב' תשע"ו את כל הספר וכנ"ל.

שב שמעתתא

 • הועלה באייר תשע"ה. 11 פרקים ראשונים נערכו על ידי ר' נחום. השאר על ידי.
 • עיקר העבודה היתה סיקול תקלדות ההמרה הרבות מספור, תוך כדי השוואה קפדנית למקור.
 • הוספתי חלוקה נוספת לקטעים ארוכים, מתוך שימת לב גדולה.
 • הדגשתי את תחילת הקטעים המקוריים להבדיל בינם ובין ההוספות שלי.
 • פתחתי תיבות קטועות, וראשי תיבות נדירים.
 • הוספתי רבבות פסיקים כמקובל בזמנינו, גם זאת לאחר עיון נמרץ בתוכן.
 • תיקנתי טעויות רבות על פי מהדורות שונות. כשלא מצאתי בית אב, הערתי בשוליים.
 • נוספו קישורים רבים על ידי ר' דניאל.

טור אבן העזר

כמו לעיל בטור יורה דעה.