לבוש אורח חיים נט

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) · לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר · לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכות · לבוש התכלת על אורח חיים · סימן נט | >>

סימן נט בטור אורח חיים ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

דין ברכה ראשונה מיוצר
ובו חמישה סעיפים:
אבגדה

סעיף אעריכה

ברכה ראשונה של קריאת שמע שחרית תקנו בא"י אמ"ה יוצר אור ובורא חשך וכו'. ותקנו לומר ובורא חשך בברכת האור וכן תקנו לומר בערבית גולל אור מפני חשך כולו כדי להזכיר מדת לילה ביום ומדת יום בלילה להורות על האחדות השלם שאל אחד ברא שניהם חשך ואור באחדותו הפשוט להוציא מלב המינים האומרים שתי רשויות יש ח"ו ומי שברא אור לא ברא חושך ולכך תקנו לומר שניהם ביום ושניהם בלילה להורות על האחדות ית'. וחותם בא"י יוצר המאורות שעיקר הברכה עכשיו היא על האור המתחיל ביום זה.

סעיף בעריכה

ואם טעה והתחיל ואמר בא"י אמ"ה אשר בדברו מעריב ערבים ונזכר מיד ואמר יוצר אור וגם סיים כדין בא"י יוצר המאורות יצא דהא בלאו הכי צריך להזכיר מדת לילה ביום, אבל אם לא אמר יוצר אור אחר שאמר אשר בדברו מעריב ערבים אע"פ שסיים ביוצר המאורות, או אפילו שהקדים האור סמוך להתחלת הברכה ואמר בא"י אמ"ה יוצר אור ובורא חשך אשר בדברו מעריב ערבים וגם סיים במעריב ערבים, וה"ה אם התחיל ביוצר אור ולא אמר מעריב ערבים כלל בתחילה אלא שסיים במעריב ערבים, לא יצא, דהא לא ברך בחתימה על האור המתחיל להאיר ביום זה. אבל אם סיים ביוצר המאורות וגם אמר בהתחלה יוצר אור, ל"ש אמר מעריב ערבים קודם יוצר אור או אחריו, לעולם יצא כיון שהזכיר האור בתחלת הברכה ובסוף אע"פ שהזכיר ג"כ מעריב ערבים בהתחלה לית לן בה דהא בלאו הכי צריך להזכיר מדת לילה ביום.

סעיף געריכה

סעיף דעריכה

סעיף העריכה

https://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=41186&st=&pgnum=48&hilite=