משנה תרומות ו ב

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת תרומות · פרק ו · משנה ב | >>

בת ישראל שאכלה תרומה ואחר כך נישאת לכהן, אם תרומה שלא זכה בה כהן אכלה, משלמת קרן וחומש לעצמה.

ואם תרומה שזכה בה כהן אכלה, משלמת קרן לבעלים, וחומש לעצמה, מפני שאמרו: האוכל תרומה שוגג, משלם קרן לבעלים, וחומש לכל מי שירצה.

משנה מנוקדת

בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁאָכְלָה תְּרוּמָה וְאַחַר כָּךְ נִשֵּׂאת לְכֹהֵן,

אִם תְּרוּמָה שֶׁלֹּא זָכָה בָּהּ כֹּהֵן אָכְלָה, מְשַׁלֶּמֶת קֶרֶן וְחֹמֶשׁ לְעַצְמָהּ;
וְאִם תְּרוּמָה שֶׁזָּכָה בָּהּ כֹּהֵן אָכְלָה, מְשַׁלֶּמֶת קֶרֶן לַבְּעָלִים, וְחֹמֶשׁ לְעַצְמָהּ.
מִפְּנֵי שֶׁאָמְרוּ: הָאוֹכֵל תְּרוּמָה שׁוֹגֵג, מְשַׁלֵּם קֶרֶן לַבְּעָלִים, וְחֹמֶשׁ לְכָל מִי שֶׁיִּרְצֶה:

נוסח הרמב"ם

בת ישראל שאכלה תרומה,

ואחר כך נישאת לכוהן -
אם תרומה שלא זכה בה כוהן, אכלה -
משלמת קרן וחומש - לעצמה.
ואם תרומה שזכה בה כוהן, אכלה -
משלמת קרן - לבעלים,
וחומש - לעצמה.
מפני שאמרו, האוכל תרומה שוגג -
משלם קרן - לבעלים,
וחומש - למי שירצה.

פירוש הרמב"ם

כבר ידעת כי אשת כהן תאכל בתרומה, לפי שהיא קניין כספו, וה' יתברך אמר "וכהן כי יקנה נפש קנין כספו, הוא יאכל בו" (ויקרא כב, יא).

והמאמר כולו מבואר, ואינו צריך באור:

פירוש רבינו שמשון

בת ישראל. שהפרישה תרומה משל עצמה ולא נתנה לכהן אלא אכלה שוגג ואח"כ נשאת לכהן משלמת קרן וחומש ואע"פ דעכשיו מיפטרה להפריש מידי דהוי אמחילה דאין כהן מוחלה ובעינן נמי חולין מתוקנים ועכשיו תרומה הואיל והיתה זרה בשעת אכילה וכל זה ילפינן מגזירת הכתוב דאצטריך רחמנא דבר הראוי להיות קודש מכל מקום:

לעצמה. דתרומה נמי אם היתה בעין לא היתה מחויבת ליתן לכהן דנעשית כהנת בנישואיה:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

בת ישראל - שהפרישה תרומה ולא נתנה אותה לכהן ואכלתה שוגג:

ואח"כ נשאת לכהן - והרי היא ראויה לאכול בתרומה דאשת כהן אוכלת בתרומה:

משלמת קרן וחומש לעצמה - שהרי אם היתה אותה תרומה שאכלה עכשיו בעין לא היתה חייבת ליתנה לכהן דהיא נעשית כהנת בנשואיה, הלכך עתה נמי התשלומים הן שלה:

משלמת קרן לבעלים - כדין גוזל חבירו, אבל החומש תעכב לעצמה:

פירוש תוספות יום טוב

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

משלמת קרן וחומש לעצמה:    ברמב"ם פסק שאם לא הספיקה לשלם עד שנתגרשה בין כך ובין כך אינה משלמת לעצמה והרי היא כמי שלא נשאת לכהן מעולם והוא בירושלמי:

קרן לבעלים:    דממון דכהן ויכול לקדש בו אשה כדתנן בקדושין:

וחומש לעצמה:    כדתני סיפא חומש לכל כהן שירצה ונראה דנפקא לן מקרא דכתיב ונתן לכהן בפת"ח הכהן הידוע דהיינו הבעלים את הקדש קדש שאכל ולא החומש וכיון שנשאת כהנת היא. הר"ש שירילי"ו ז"ל:

תפארת ישראל

יכין

בת ישראל שאכלה תרומה:    שהפרישה תרומה ואכלת':

משלמת קרן וחומש לעצמה:    לאכלן בתורת תרומה. דאפי' הי' התרומה בעין זכתה בהן משנשאת. ואילה"ק מב"ק [פ"ט מ"ט] דהגוזל אביו ונשבע לו ומת אביו. דמשלם קרן וחומש לבניו של גזלן התם במזיד בגזילה. וכ"כ אמרי' בירושלמי [פ"ו מתרומה] בגזל תרומה מאבי אמו כהן ואכלה ומת אבי אמו משלם ליורש אחר:

בועז

פירושים נוספים