משנה תרומות ו רמבם

נוסח הרמב"ם עריכה

(א) האוכל תרומה, שוגג -

משלם קרן, וחומש.
אחד האוכל,
ואחד השותה,
ואחד הסך.
אחד תרומה טהורה,
ואחד תרומה טמאה -
משלם חומשה - וחומש חומשה.
ואינו משלם תרומה,
אלא חולין מתוקנין - והן נעשין תרומה.
והתשלומין - תרומה.
ואם רצה הכוהן למחול - אינו מוחל.


(ב) בת ישראל שאכלה תרומה,

ואחר כך נישאת לכוהן -
אם תרומה שלא זכה בה כוהן, אכלה -
משלמת קרן וחומש - לעצמה.
ואם תרומה שזכה בה כוהן, אכלה -
משלמת קרן - לבעלים,
וחומש - לעצמה.
מפני שאמרו, האוכל תרומה שוגג -
משלם קרן - לבעלים,
וחומש - למי שירצה.


(ג) המאכיל את פועליו, ואת אורחיו, תרומה -

הוא משלם - את הקרן,
והן משלמין - את החומש,
דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרים:
הן משלמין - קרן וחומש,
והוא משלם להם - דמי סעודתן.


(ד) הגונב תרומה,

ולא אכלה -
משלם תשלומי כפל - מדמי תרומה.
אכלה -
משלם שני קרנין וחומש,
קרן וחומש - מן החולין,
וקרן - מדמי תרומה.
גנב תרומת הקדש, ואכלה -
משלם שני חומשין וקרן,
שאין בהקדש - תשלומי כפל.


(ה) אין משלמין -

לא מן הלקט,
ולא מן השכחה,
ולא מן הפאה,
ולא מן ההפקר,
ולא ממעשר ראשון - שניטלה תרומתו,
ולא ממעשר שני, והקדש - שנפדו,
שאין הקודש - פודה את הקודש,
דברי רבי מאיר.
וחכמים - מתירין באלו.


(ו) רבי אליעזר אומר:

משלמין ממין - על שאינו מינו,
ובלבד שישלם מן היפה - על הרע.
רבי עקיבה אומר:
אין משלמין, אלא ממין - על מינו.
לפיכך,
אם אכל קישואין, של ערב שביעית -
ימתין לקישואין, של מוצאי שביעית - וישלם מהן.
ממקום, שרבי אליעזר - מקל,
משם, רבי עקיבה - מחמיר.
שנאמר "ונתן לכוהן את הקודש"(ויקרא כב, יד),
כל שהוא ראוי לעשות קודש,
דברי רבי אליעזר.
רבי עקיבה אומר:
"ונתן לכוהן את הקודש" - הקודש שאכל.


הדף הראשי של משנה תרומות ו