משנה תרומות ג ו

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת תרומות · פרק ג · משנה ו | >>

המקדים תרומה לביכורים, מעשר ראשון לתרומה, ומעשר שני לראשון, אף על פי שהוא עובר בלא תעשה, מה שעשה עשויי, שנאמר (שמות כב): "מלאתך ודמעך לא תאחר".

משנה מנוקדת

הַמַּקְדִים תְּרוּמָה לְבִכּוּרִים, מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן לִתְרוּמָה, וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי לָרִאשׁוֹן,

אַף עַל פִּי שֶׁהוּא עוֹבֵר בְּלֹא תַעֲשֶׂה, מַה שֶּׁעָשָׂה עָשׂוּי.
שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כב, כח): מְלֵאָתְךָ וְדִמְעֲךָ לֹא תְאַחֵר.

נוסח הרמב"ם

המקדים תרומה - לבכורים,

ומעשר ראשון - לתרומה,
ומעשר שני - לראשון,
אף על פי שהוא עובר בלא תעשה -
מה שעשה - עשוי,
שנאמר "מלאתך ודמעך לא תאחר"(שמות כב, כח).

פירוש הרמב"ם

מזה הפסוק הביאו ראיה על מאמרם עובר בלא תעשה, כי הם אומרים כי מה שאמר הכתוב "לא תאחר", רוצה לומר לא תאחר ממלאתך ודמעך, מי שהוא ראוי להקדימו.

ואחר כך הביאו ראיה, שראוי להקדים אלו החוקים קצתם על קצתם:

פירוש רבינו שמשון

אע"פ שהוא עובר בלא תעשה. בריש תמורה (דף ה:) דרשינן מלאתך (שמות, כב) אלו בכורים ודמעך זו תרומה והוי בכלל דמעך לא תאחר ומעשר ראשון נמי יש בו תרומת מעשר:

מה שעשה עשוי. בירושלמי (שם) א"ר חמא בר עוקבא בשם ר' יוסי בר' חנינא מן מה שעובר בלא תעשה את יודע מה שעשה עשוי ולוקה והיינו דפ"ק דתמורה (דף ד:) כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהני דאי סלקא דעתך לא מהני אמאי לקי ורבא אמר לא מהני מידי והאי דלקי דעבר אמימרא דרחמנא והתם פריך ממתני' לרבא ומשני שאני התם דאמר קרא מכל מעשרותיכם תרימו:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

שנאמר מלאתר ודמער לא תאחר - הכי קאמר אף על פי שהוא עובר בלא תעשה שנאמר מלאתך ודמעך לא תאחר, אף על פי כן מה שעשה עשוי. מלאתך אלו הבכורים שמתמלאים בבכור, ודמעך זו תרומה יא, ומעשר ראשון נמי יש בו תרומת מעשר. לא תאחר, לא תשנה הסדר יב:

פירוש תוספות יום טוב

[*אע"פ שהוא עובר בל"ת מה שעשה עשוי. דכל מלתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהני דאי ס"ד לא מהני אמאי לקי הכי אמר אביי בפ"ק דתמורה סוף דף ד ורבא אמר לא מהני מידי והאי דלקי דעבר אמימרא דרחמנא ופריך ממתני' לרבא ומשני שאני התם דאמר קרא מכל מעשרותיכם תרימו. וכ' בפירוש שהזכרתי אף אם הקדים דבר לחבירו. וכתב עוד ומיהו אם הקדים מעשר שני לראשון לא יאכלנו עד שיוציא עליו מעשר ראשון וממעשר ראשון יוציא התרומת מעשר עכ"ל]:

שנאמר מלאתך ודמעך. פי' הר"ב ודמעך זו תרומה וכתבו התוס' בפ"ק דתמורה ד"ד דלכך קרי לתרומה דמע לפי שנוהגת בלח ובכורים אינו אלא ביבש שהרי אין מביאים בכורים אלא מפירי כדתנן בסוף מכילתין וסוף מס' חלה. [*ומ"ש הר"ב לא תאחר לא תשנה הסדר ועדיין הסדר לא שמענו ומפרש לה במתני' דלקמן וזה לשון הרמב"ם לא תאחר ר"ל לא תאחר ממלאתך ודמעך מי שהוא ראוי להקדימו ואח"כ הביאו ראיה שראוי להקדים אלו החקים מקצתם על קצתם. ע"כ]:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(י) (על המשנה) מה שעשה עשוי. דכל מלתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהני דאי ס"ד לא מהני אמאי לקי הכי אמר אביי ורבא אמר לא מהני מידי והאי דלקי דעבר אמימרא דרחמנא ופריך ממתניתין לרבא ומשני שאני התם דאמר קרא מכל מעשרותיכם תרימו:

(יא) (על הברטנורא) לכך קרא לתרומה דמע לפי שנוהגת בלח. ובכורים אינו אלא ביבש שהרי אין מביאין בכורים אלא מפירי כדתנן בסוף מכילתין:

(יב) (על הברטנורא) לא תאחר ממלאתך ודמעך מי שראוי להקדים אלו החוקים מקצתם על קצתם הר"מ:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

עובר בל"ת:    בירושל' אמר ר' יוחנן דאינו לוקה על לאו זה דאסמכתא בעלמא הוא דעיקר קרא למאחר מליתן אותו לכהן בזמן הביעור:

תפארת ישראל

יכין

המקדים:    להפריש:

תרומה לבכורים:    ומשכח"ל דאמר שיהיה תרומה לכשיתלשו ודו"ק:

אע"פ שהוא עובר בלא תעשה:    המפורש לקמן במשנה:

מה שעשה עשוי:    אף לרבא [תמורה ד"ד ב'] דכל דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני הכא שאני דאפקי קרא דלהני. אבל אי"ל דלהכי מהני מדאין המעשה אסור מצ"ע רק מצד הזמן כשוחט בשבת דשחיטתו כשיר' [כפ"ק דחולין וערטו"ז ח"מ סר"ח]. ליתא דהכא אינו אסור מצד הזמן עצמו רק מדהקדימו והו"ל שפיר כאסור המעשה מצ"ע:

מלאתך:    היינו הבכורים שנתנין רק ביבש משהתחיל הפרי והשבלים להתמלאות בביכור:

ודמעך:    זהו תרומה ומעשרות [כתו' תמור' ד"ד א'] שניתן גם בלח כשמן ויין:

לא תאחר:    להקדים האחרונים ואפילו לא הקדים ממש רק בקריאת שם אסור. ולתר"ב הך שנאמר דקאמר תנא אעובר בל"ת קאי. מיהו בהקדים מעשר שני לראשון כגון שהיה לו ק' סאה טבל הטבול למעש"ר והיה לו להפריש תחילה י' למעש"ר. ואח"כ ט' למעש"ש והוא הקדים והפריש תחלה י' למעשר שני ואח"כ ט' למעש"ר אפילו עשה כן בעוד התבואה בשבלי' אפ"ה חייב להפריש מהי' מעש"ש א' למעשר ראשון קודם שיאכל המעש"ש [ואפשר נמי דאסור כמדומע מחמת תרומת מעשר שבו רק שנתבטל בכל הי']. אבל בהקדים מעשר ראשון לת"ג יש חילוק דאם הקדימו בשבלים פטור מת"ג ואם הקדימו בכרי חייב להפריש מהמעשר ת"ג [כביצה י"ג ב']:

בועז

פירושים נוספים