משנה תרומות ג ה

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת תרומות · פרק ג · משנה ה | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

האומר: תרומת הכרי זה בתוכו, ומעשרותיו בתוכו, תרומת מעשר זה בתוכו, רבי שמעון אומר, קרא שם.

וחכמים אומרים, עד שיאמר בצפונו או בדרומו.

רבי אלעזר חסמא אומר, האומר תרומת הכרי ממנו עליו, קרא שם.

רבי אליעזר בן יעקב אומר, האומר עישור מעשר זה עשוי תרומת מעשר עליו, קרא שם.

משנה מנוקדת

הָאוֹמֵר: תְּרוּמַת הַכְּרִי זֶה בְּתוֹכוֹ,

וּמַעַשְׂרוֹתָיו בְּתוֹכוֹ,
תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר זֶה בְּתוֹכוֹ,
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, קָרָא שֵׁם.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: עַד שֶׁיֹּאמַר "בִּצְפוֹנוֹ" אוֹ "בִּדְרוֹמוֹ".
רַבִּי אֶלְעָזָר חִסְמָא אוֹמֵר:
הָאוֹמֵר: תְּרוּמַת הַכְּרִי מִמֶּנּוּ עָלָיו, קָרָא שֵׁם.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר:
הָאוֹמֵר: עִשּׂוּר מַעֲשֵׂר זֶה עָשׂוּי תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר עָלָיו, קָרָא שֵׁם.

נוסח הרמב"ם

האומר: "תרומת הכרי הזה - לתוכו,

ומעשרותיו - לתוכו,
ותרומת מעשר זה - לתוכו" -
רבי שמעון אומר: קרא שם.
וחכמים אומרים:
עד שיאמר "בצפונו", או "בדרומו".
רבי אלעזר חסמא אומר:
אף האומר "תרומת הכרי, ממנו - עליו" - קרא שם.
רבי אליעזר בן יעקב אומר:
אף האומר "עישור מעשר זה - עשוי,
תרומת מעשר - עליו" - קרא שם.

פירוש הרמב"ם

האומר קרא שם - אומר שהוא חייב להוציא מאותו הכרי כל החוקים שזכר.

והאומר לא קרא שם - אומר שהוא כמות שהיה קודם שיאמר דבר, ועליו להוציא ממקום אחר כל החוק שהוא חייב בו, ולא יוציא מאותו הכרי דבר.

והלכה כחכמים בלבד:

פירוש רבינו שמשון

רבי שמעון אומר קרא שם. אע"ג דכתי' ראשית ששיריה ניכרין הא אמרינן בפ' בכל מערבין (ד' לז:) שאני הכא דאיכא סביביו דבתוכו משמע באמצעיתו של כרי תהא תרומה ובירושלמי (הל' ג) אמרו רבי יוסי בר בון בשם רבי יוחנן אתיא דר"ש כב"ש כמו דב"ש אומר קדשו מדומעין כן ר"ש אומר קדשו מדומעין ועד כדון באומר לתוכו [אומר בו] מאי נשמעינן מן הדא מעשר שני שבחפץ זה מחולל על מעות הללו לא קראו לו שם ר"ש אומר קרא לו שם וחכ"א לא עשה כלום עד שיאמר בצפונו או בדרומו הדא אמר הוא בתוכו הוא בו פי' מלתא דב"ש שקדשו מדומעין היינו הא דתנן בריש מכילתין (פ"א מ"ד) ב"ש אומרים תרומת עצמן יש בהן שבחפץ זה היינו כאילו אמר בו:

עד שיאמר בצפונו. אע"ג דפרשינן דבתוכו משמע באמצעיתו לא חשיב מסוים עד שיאמר בצפונו ואמרינן בירושלמי (שם) דברי חכמים ר' זירא בשם ר' אבדימא בשם ריש לקיש ונחשב לכם תרומתכם והרמותם מה המחשב במסוים אף התורם במסויים ולכאורה איפכא גרסינן מה התורם במסוים אף מחשב במסוים ופליגא סוגיא דירושלמי אההיא דפרק בכל מערבין דקאמר שאני התם דאיכא סביביו וסבירא ליה כאידך שינוי' דהתם דלא חייש אבל מ"מ קשה דהיכי הוה מביא הך דמעשר שני שבחפץ זה דמועיל לרבי שמעון דברייתא דמעשר שני דוחק גדול לומר דשבחפץ זה משמע באמצעיתו ויש לומר דלא בעי שיריה ניכרין אלא בתרומה דכתיב ראשית הלכך גבי מעשר שני מהני כי אמר שבחפץ זה:

תרומת הכרי ממנו עליו קרא שם רבי אלעזר חסמא לא בעי שיריה ניכרין אי נמי אתא רבי אלעזר חסמא למימר דתרומה דוקא לא בעינן מקום מסוים אבל במעשר בעינן מקום מסוים ואתא ר' אליעזר בן יעקב למימר דתרומת מעשר זה בתוכו לא מהני כל זמן שלא הופרש המעשר אבל אם הפריש קרא שם:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

קרא שם - וצריך לתרום ולעשר מתוכו, ואינו יכול להפריש עליו ממקום אחר. ואע"ג דרחמנא קרייה לתרומה ראשית ובעינן שיהיו שיריה נכרים, כיון דאמר בתוכו משמע באמצע הכרי תהא התרומה והא איכא סביביו שהם שיריה נכרים:

עד שיאמר בצפונו או בדרומו - אע"ג דבתוכו משמע באמצעיתו, לא הוי מקום מסויים, והרי הוא כאילו לא אמר כלום עד שיאמר בצפונו או בדרומו. וכן הלכה:

תרומת הכרי ממנו עליו קרא שם - דלא בעינן שיריה נכרים:

עשור מעשר זה וכו' - ר' אליעזר בן יעקב פליג אר' שמעון ט דאמר תרומת מעשר זה בתוך הכרי קרא שם, וקאמר דתרומת מעשר זה בתוכו קודם שהופרש המעשר לא קרא שם, אבל לאחר שהופרש המעשר אם אמר תרומת מעשר עליו קרא שם. ולית הלכתא כחד מינייהו אלא כחכמים בלבד:

פירוש תוספות יום טוב

[*רבי אלעזר חסמא. עיין מה שכתבתי בזה בסוף פ"ג דמס' אבות]:

רבי אליעזר בן יעקב אומר וכו' תרומת מעשר עליו כו'. פי' הר"ב פליג אר' שמעון וכו'. כלומר אבל בתרומה גדולה ס"ל כר"א חסמא:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ט) (על הברטנורא) כלומר אבל בתרומה גדולה ס"ל כר'א חסמא:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

האומר תרומת הכרי הוה בתוכו ומעשרותיו בתוכו:    פי' רש"י ז"ל ומעשרותיו בתוכו באמצעיתו תהא תרומתו כדי שיעור תרומה ומעכשיו תהא כדי להתיר סביביו. תרומת מעשר זה בתוכו. מילתא אחריתי הוא כלומר או אם היה כרי של מעשר ואמר תהא תרומה שלו בתוכו. קרא שם. ועד עכשיו אם אכל ממנו לא היה בו אלא איסור של טבל ומעכשיו אם אכלו לוקה עליו משום תרומה ומשום מעשר שני חוץ לחומה ואם נטמא ואכלו חייב משום אוכל תרומה בטומאה ע"כ. וברמב"ם שם מפרש שלא להתיר סביביו א"ר שמעון אלא לומר שאינו יכול עוד להוציא תרומה ומעשרות מכרי אחר על זה אלא ממנו יוציא אותן וה"ר שמשון ז"ל בשם הירוש' פי' דה"ק קרא שם. ותרומה וחולין מדומעין כאילו הפריש התרומה וחזרה ונפלה לאותו כרי וימכר הכל לכהן בדמי תרומה אם לא שישאל התרה על אותה הפרשה שכן הדין שיכול לשאול התרה על תרומתו כמו על נדרו:

ר' אלעזר הסמא:    בויקרא רבה [ס' אחרי מות פכ"ג סי' ד'] מפ' אמאי קרו ליה הכי. ופי' רבינו שמשון ז"ל דר' אלעזר מוסיף על ר"ש דאפילו לא אמר בתוכו אלא ממנו עליו שאין שיריו נכרין אפ"ה קרא שם ולאו דוקא נקט תרומה אלא ה"ה למעשרות ועוד פי' אי נמי אתא ר' אלעזר למימר דתרומה דוקא לא בעינן מקום מסויים. אבל במעשר בעי' מקום מסויים ע"כ. ואית דגרסי ר' אלעזר חסמא אומר אף האומר וכו' וכן ג"כ במלתיה דראב"י גרסי אף האומר וכו'. וכתב הר"ש שירילי"ו ז"ל ור"א בן יעקב סבר דאפילו גבי כרי דמעשר ואמר תרומתו עליו מסויים הוי. וס"ל כאבא אלעזר בן גומל דבירושלמי פ"ק דמכלתין דאמר מה תרומה גדולה במחשבה אף תרומת מעשר במחשבה אפילו לכתחלה ע"כ. והבאתי דברי אבא אלעזר בן גומל לקמן פ' עשירי סי' ו' והביאה ג"כ ר"ע ז"ל בפ"ה דמס' דמאי סי' ב'. ובירוש' אמרי' דר"ש אתי כב"ש כמו דב"ש אמרין קדשו מדומעין כדתנן לעיל פ"ק בש"א תרומת עצמן בהן כן נמי ר"ש ס"ל קדשו מדומעין ובעינן התם עד כדון באומר בתוכו אמר בו מהו ופשטינן מברייתא דפלוגתא דאיכא באומר בתוכו היא נמי באומר בו ומפרש התם טעמא דרבנן דאמרי עד שיאמר בצפונו או בדרומו דכתיב ונחשב לכם תרומתכם והרמותם מה תורם במסויים אף מחשב במסויים והיינו שיאמר בצפונו או בדרומו והתם מייתי ברייתא דמשמע דפליגי בה רבי ורבנן אחכמים דמתני' כמו שכתב החכם ה"ר אליעזר ז"ל. ע"ש בירושל':

תפארת ישראל

יכין

:    אי או:

רבי שמעון אומר קרא שם:    ואינו רשאי להפרישן כ"א מכרי זה ואף דהרי לא קבע מקום. והרי בעינן שירי' נכרים בשעת קריאת שם עכ"פ מדאמר בתוכו הרי שירי' נכרי' סביב אמצעיותו:

וחכמים אומרים עד שיאמר בצפונו או בדרומו:    דבעי' מקום מסויי'. א"נ נ"ל דס"ל דלא דרשינן מראשית ששיריה ניכרין [כעירובין ל"ז ב'] אלא דרשינן ממלת ראשית שתהי' התרומה ניכרת. ולהכי דוקא באמר בצפונה או בדרומה אבל בתוכה הרי אין התרומה ניכרת בשום גבול:

ר' אלעזר חסמא אומר האומר תרומת הכרי ממנו עליו קרא שם:    דלא בעי שירי' נכרים:

קרא שם:    אר"ש פליג דסבירא ליה באמר תרומת מעשר בכרי קרא שם אף שלא הפריש עדיין המעשר. וקאמר איהו דוקא באמר כן אמעשר שכבר הופרש קרא שם:

בועז

פירושים נוספים